ZWIĄZEK MIĘDZY WYMIAREM

Związek między wymiarem „Ekstrawersja-Introwersja” a siat­kowatym układem aktywującym jest sformułowany dokład­niej w następującym, podsumowującym fragmencie tekstu (s. 241):„Nasze główne stwierdzenie w teorii wiążącej ekstrawersję-introwersję z układem wzbudzenia tworu siatkowatego postulowało wyższy poziom wzbudzenia u introwertyków, a wyższy poziom hamowania u ekstra­wertyków”.Eysenck ustosunkowuje się także do teorii Sokołowa, którą również analizujemy w tym rozdziale. Wydaje się, że w du­żym stopniu zgadza się on z Sokołowem, jeśli chodzi o zna­czenie siatkowatego układu aktywującego. W zakończeniu  podaje własną ocenę statusu swojej teorii (s. 255):„Podobne stwierdzenie można by przedstawić w podsumowaniu wszyst­kich rozważań teoretycznych, zamieszczonych w tym rozdziale. Dane psychologiczne, cytowane w rozdziałach II i III, wymagają pewnych ! struktur neurofizjologicznych jako pojęć wyjaśniających; neurofizjolodzy odkryli struktury wymaganego typu, zadziwiająco dobrze pasujące do wymagań psychologów. Można nawet powiedzieć, że gdyby nie odkryto podwzgórza i układu siatkowatego, to psychologowie musie- ; i liby je wynaleźć — iw pewnym zakresie nawet, jak to wyraźnie pod- : kreślał Hebb w swych uwagach o „pojęciowym układzie nerwowym”, właśnie to zrobili.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!