ŹRÓDŁA BŁĘDU

19

 

Źródła błędu związane z metodą etologiczną, a mianowicie zakłócenia w obserwacji wynikające z udziału obserwatora mogą być do pewnego stopnia wyrównane następującymi spo­sobami:Obserwator powinien być świadomy tego, że jego rola może być źródłem błędu. Unikanie antropomorfizmu nie jest jednak wystarczające. Konieczna jest tu większa liczba podstawowych badań dotyczących tego problemu meto­dologicznego.Zastosowanie metod technicznych do rejestracji zachowa­nia jeżeli metody te nie zakłócają sytuacji eksperymen­talnej. Na przykład zastosowanie filmu pozwala na wpro­wadzenie wielu obserwatorów, którzy mogą bardziej szcze­gółowo badać zachowanie, na przykład za pomocą zwol­nionej projekcji filmu, co ma tę dodatkową zaletę, iż mi­mowolne odczucia związków przyczynowych i ukierunko- wań na cel w zachowaniu zostają wyeliminowane.Wybór zwierząt eksperymentalnych nie prowokujących do antropomorficznych interpretacji.Większy zakres formalizacji i podsumowania opisów za­chowania w postaci krótkich wyrażeń matematycznych. Włączenie charakterystycznych cech osobowości obserwa­tora do modelu zastosowanego do opisu i wyjaśnienia zachowania.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!