ZJAWISKA WTÓRNE

Trzecią ważną hipotezę dotyczącą wielorakiego zdeterminowa­nia można znaleźć w następujących fragmentach (s. 55):..  większość zachowań jest zdeterminowanych z nadmiarem (overde-termined) czy też ma wiele różnych motywów”.Nie wszystkie za­chowania są zdeterminowane przez podstawowe potrzeby. Można by nawet powiedzieć, że nie wszystkie zachowania są motywowane. Istnieje wiele determinant innych niż motywy”.„Niektóre zachowania są silnie motywowane, inne są słabo motywo­wane. Niektóre nie są w ogóle motywowane (ale wszystkie zachowania są zdeterminowane)”.Na s. 60 znajduje się ważna hipoteza dotycząca gratyfikacji:„Podstawową konsekwencją zaspokojenia jakiejś potrzeby jest jej uta­jenie i pojawienie się potrzeby wyższej. Inne konsekwencje są zja­wiskami wtórnymi w stosunku do tego podstawowego faktu”.Mówiąc o zjawiskach wtórnych, Maslow ma na myśli: zmiany w systemie wartości, zmiany zainteresowań, a także zmiany w zakresie zdolności poznawczych i uczenia się.Ważną hipotezę dotyczącą autonomii funkcjonalnej — po raz pierwszy sformułowaną przez Woodwortha, a zmodyfikowaną przez Allporta — Maslow formułuje na s. 72:„Chociaż, ogólnie rzecz biorąc, prawdą jest, że przechodzimy na wyższe poziomy w systemie potrzeb po zaspokojeniu niższych potrzeb, to jednak często obserwuje się zjawisko polegające na tym, że z chwilą osiągnięcia tych wyższych poziomów potrzeb oraz związanych z nimi wartości i satysfakcji, mogą one stać się autonomiczne i przestają być zależne od zaspokojenia niższych potrzeb”.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!