ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI

14

 

Twierdzenia metateoretyczne w książce Reventlowa są również sformułowane bardzo wyraźnie i dokładnie opraco­wane. Popiera on naturalistyczną koncepcją wiedzy, zgodnie z którą celem nauki jest dawanie wyjaśnień i dokonywanie przewidywań.Zgodnie z tymi założeniami epistemologicznymi stosuje on, konstrukcjonistyczną czy instrumentalistyczną koncepcję fun­kcji i statusu teorii. A więc nie popiera on redukcjonistycznego realizmu, który jest tak powszechny wśród etologów. Pojmuje on teorię raczej jako konstrukcję, mającą na celu integrowanie danych pochodzących z etologii i psychologii. Stosownie do swego instrumentalistycznego ujmowania teorii ; preferuje on raczej wyjaśnienia w drodze analogii oraz budoicania modeli niż sformalizowane systemy dedukcyjne. Reventlow stosuje dwa odmienne modele:Pierwszy z nich jest modelem wyjaśniającym, zapożyczonym i z dobrze znanej i szeroko akcentowanej teorii Niko Tinbergena, wrócimy do tego w podrozdziale zajmującym się poziomem H.Drugi model jest opisowym modelem matematycznym. Nazwano go „opisowym”, ponieważ jego funkcją jest dokonywanie obliczeń oraz ilościowych oszacowań mierzalnych aspektów obserwacji.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!