ZAWARTE W CYTATACH

Wydaje się, że w cytatach tych zawarte są najważniejsze w teorii Maslowa hipotezy dotyczące motywacji. Nie wyczer­puje to wszystkich hipotez formułowanych przez Maslowa w jego książkach, ale pozostałe, dotyczące bardziej frustracji, nerwic, psychoterapii i innych problemów, należą raczej do jego klinicznej teorii osobowości niż do teorii motywacji. Rozważania te kończymy podsumowaniem zawierającym syste­matyczną rekonstrukcję hipotez dotyczących motywacji, które można znaleźć w teorii Maslowa:Hipoteza dotycząca wielorakiego zdeterminowania zachowa­nia: Zachowanie jest determinowane przez wiele współdzia­łających ze sobą hipotetycznych zmiennych: system potrzeb, syndromy osobowości, zdolności, procesy poznawcze i impulsy do działania (por. rys. 15.1).Hipoteza dotycząca aktywacji: Aktywacja zachowania jest determinowana przez jedną lub przez większą liczbę niezaspo­kojonych potrzeb.Hipoteza dotycząca systemu potrzeb: Niezaspokojone po­trzeby są determinowane przez bodźce zewnętrzne i wew­nętrzne, a także przez interakcje z innymi niezaspokojonymi potrzebami w systemie potrzeb.Hipotezy dotyczące hierarchii: Interakcja niezaspokojonych potrzeb jest determinowana przez wrodzony system potrzeb, zorganizowany hierarchicz­nie; największą względną przewagę mają potrzeby fizjolo­giczne, a następnie w kolejności potrzeby bezpieczeństwa, afiliacji, szacunku i samorealizacji.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!