ZASTOSOWANE MODELE

Hipotezy są na ogół hipotezami częściowo empirycznymi, przy bardzo niewielkiej liczbie hipotez czysto teoretycznych. Główna hipoteza — postulat Hulla w wersji Spence’a — jest złożoną hipotezą wielowymiarową. Nie ma żadnych wyraźnych sformułowań na temat zakładanych związkówZe względu na właściwości formalne teorii Fowlera należy ją zaklasyfikować jako system hipotez sformułowanych w sposób raczej precyzyjny w postaci stwierdzeń częściowo symbolicznych. Zastosowane zostały pewne modele gra­ficzne. Właściwości epistemologiczne teorii Fowlera są tego rodzaju, iż musi ona być zaklasyfikowana jako neutralna teoria wyjaśniająca — teoria S-HN-R. Wskaźnik teoria/empiria jest niski. Na podstawie szcze­gółowej rekonstrukcji teorii Fowlera sformułowanej w 15 hipotezach, Anne Yibeke Fleischer obliczyła:Wnioski. Sądzę, iż Fowler wykazał owocność przepracowania teorii Hulla-Spence’a na teorię ciekawości, która jest cenną alternatywą w stosunku do neuropsychologicznej teorii Berlyne’a. funkcjonalnych, z pewnym ryzykiem można jednak przypuszczać, iż chodzi tutaj o związki przyczynowo-deterministyczne.Na podstawie swoich eksperymentów ze szczurami Fowler sformułował pewne „prawa”, które można przedstawić w na­stępujący sposób:Zwierzę reaguje na zmianę w sytuacji bodźcowej specy­ficznym i różnorodnym zachowaniem eksploracyjnym.Intensywność zachowania eksploracyjnego jest proporcjo­nalna do wielkości zmiany w sytuacji bodźcowej (aż do pewnej granicy, w której zmiana sytuacji bodźcowej daje w wyniku zachowanie unikające). Jednostka opisowa w teorii Fowlera jest molarna.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!