WYRAŹNIE PODANE TWIERDZENIA

Głównymi pracami z te­go okresu są: Eysencke (d) Dynamics of Anxiety and Hysteria (1957); Expe- riments in Personality (1960); Eysenck (ed.) Experiments in Behavior Therapy (1964) oraz Eysenck (ed.) Experiments in Motivation (1964) . Jak można zauważyć na podstawie tytu­łów książek, w okresie tym Eysenck interesował się zastoso­waniem swojej eksperymentalnej teorii osobowości.W trzecim okresie skoncentrował się na biologicznym — a zwłaszcza neurofizjologicznym — podłożu czynników oso­bowości. Główną pracą z tego zakresu jest The Biological Basis of Personality (1967). Ponieważ w książce tej zawarta jest ogólna teoria osobowo­ści, z pewnymi konstruktami motywacyjnymi włącznie, posta­nowiliśmy dokonać jej analizy systematologicznej.Eysenck nie przedstawił żadnych wyraźnych sformuło­wań swoich twierdzeń filozoficznych. Na podstawie całego kontekstu możemy jednak wnosić, że podobnie jak większość innych psychologów współczesnych zaakceptował on episte­mologię logiczno-empirystyczną oraz związaną z nią neutral- no-monistyczną koncepcję problemu psychofizycznego. Może­my także wnosić, że uznaje on biologiczną koncepcję czło­wieka. Twierdzenia metateoretyczne są podane dosyć wyraź­nie. Tak więc Eysenck pisze w Epilogu (s. 340):„Przedstawiono tu model pewnych aspektów osobowości oraz teorię mającą wyjaśnić zasady funkcjonowania tego modelu”. Oczywiste jest więc, że uważa on stosowany przez siebie typ wyjaśniania za „wyjaśnianie modelowe”.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!