WŁASNA FILOZOFIA CZŁOWIEKA

Swoją „filozofię człowieka” wyraził bardzo jasno w następu­jącym fragmencie (Łuria, 1966, s. 21 -22):„Pod jednym względem jednak psychiczna aktywność ludzi różni się radykalnie od odruchowej aktywności zwierzęcia. Chodzi tu miano­wicie o jej społeczno-historyczne źródło oraz jej organizację struktu­ralną’’. „Do ważniejszych osiągnięć psychologii radzieckiej, jak na to wskazują prace wielu autorów (Wygotski, 1956, 1960; Leontiew, 1959, 1961), należy wprowadzenie do psychologii metody historycznej oraz po­twierdzenie tezy Marksa, iż umysł ludzki jest rezultatem społecznego trybu życia i że kształtowanie się pięciu zmysłów zewnętrznych jest dziełem podstawowych procesów rozwoju świata (K. Marks i F. Engels Wczesne Prace. Moskwa 1956, s. 593-594). Ta fundamentalna zasada, która znalazła konkretne zastosowanie w pracach psychologów radziec­kich oraz w pracach wielu naukowców Zachodu (Wallon, 1942 itd.), umożliwiła zupełnie nowe podejście do procesów psychicznych ludzi, całkowicie odmienne od ujęcia lansowanego przez współczesny pozyty­wizm.Zachowanie zwierzęcia, niezależnie od stopnia jego złożoności, jest wy­nikiem oddziaływania dwóch czynników: wrodzonych tendencji z jed­nej strony oraz bezpośredniego, indywidualnego doświadczenia, wytwo­rzonego w toku aktywności odruchowo-warumkowej — z drugiej stro­ny. W przeciwieństwie do tego warunki, w jakich formuje się zacho­wanie człowieka, obejmują jeszcze trzeci czynnik, który odgrywa de- j cydującą rolę w rozwoju zdolności ludzkich: przyswajanie doświadczę- 1 nia całego rodzaju ludzkiego, wcielonego w obiektywną działalność, I w język, wytwory pracy oraz formy życia społecznego istot ludzkich. To doświadczenie społeczne nie tylko kształtuje metody pracy ludz-11 kiej oraz działań na przedmiotach w środowisku zewnętrznym, ale stwarza także złożone i plastyczne metody kontrolowania przez jed- i nostkę swego zachowania oraz szeroki zakres zgeneralizowanych wyo- ] brażeń i idei, składających się na świadomość ludzką”.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!