WAŻNE KOMPONENTY

Bardzo krótkie podsumowanie hipotez teorii Charlotte Biihler zawiera wstęp do książki Biihler i Massarika (s. V) jako podstawową hipotezę przyjmujemy, że wszelkie ustanowienie celów musi być rozpatrywane w swym związku z przebiegiem życia jako całości…”„Zainteresowanie ustanawianiem przez jednostkę celów, jako postępo­waniem przyczyniającym się do jej ostatecznego spełnienia (fulfill- ment — polegającego głównie na samorealizacji) lub niepowodzenia, reprezentuje humanistyczną orientację tej książki”.Tak więc „cele” (goals) są ważnymi komponentami przebiegu życia ludzkiego. To ważne pojęcie zdefiniowane jest w nastę­pujący sposób (s. 4):„Ponieważ mamy zajmować się aspektami życia związanymi z celami, powinniśmy wspomnieć o różnicach między celami a potrzebami. Obydwa te pojęcia są pojęciami motywacyjnymi, ale każde z nich re­prezentuje inny aspekt motywacji.Wspólnym mianownikiem większości definicji potrzeby jest przekonanie, że wynika ona z pewnych braków w organizmie. Braki te powodują powstanie napięć, które z kolei zapoczątkowują procesy. Nieodłącznym punktem docelowym (aim) tych procesów jest złagodzenie nacisku po­trzeby lub zaspokojenia jej. Ten nieodłączny punkt docelowy może być również, choć nie musi, celem (goal). Staje się on celem, jeśli przez swe działanie jednostka dąży do zaspokojenia potrzeby jako do pew­nego końcowego rezultatu (end), to jest, jeżeli oprócz pragnienia (urge) ma ona także zamiar (intent)”.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!