WARSTWA HIPOTETYCZNA

Na podstawie tego cytatu możemy wnioskować, że chociaż Bolles zgadza się na ogół z podejściem Skinnera, to jego | orientacja metateoretyczna jest bardziej zbliżona do orientacji [ N.E. Millera (z pierwszego okresu jego badań).(1.3.) W książce Bollesa nie znaleźliśmy żadnych sformułowa- I nych explicite twierdzeń metodologicznych. Wynika z niej i jednak wyraźnie, iż przypisuje on duże znaczenie ekspery- I mentom ze zwierzętami. Książka zawiera 70 stron spisu li- teratury, z której większość odnosi się do eksperymentów ze j zwierzętami.Tak więc język danych (zgodnie z naszą definicją tego poję- ! cia) jest czysto behawioralny.  Jak już wspomniano we Wprowadzeniu, większa część książki Bollesa poświęcona jest historycznej i krytycznej ana­lizie rozmaitych teorii motywacyjnych. Najwnikliwsza ana­liza dotyczy teorii popędu Hulla. Postanowiliśmy podsumo­wać tę krytyczną analizę, jest to bowiem potrzebne jako pod- stawa podsumowania teorii Bollesa.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!