UJĘCIE PROBLEMU PSYCHOLOGICZNEGO

Jest to rodzaj epistemologii empirycznej, często powiąza­nej z neutralno-monistycznym ujęciem problemu psycho­fizycznego. Bolles jest przekonany, iż jest to najwłaściw­sza podstawa psychologii naukowej, jak również innych nauk przyrodniczych.  (1.2.) W pierwszym rozdziale książki Bollesa przedstawione są również w wyraźny i ścisły sposób twierdzenia metateore­tyczne.Po pierwsze, należy tu podkreślić, że Bolles ma bardziej po­zytywną postawę wobec konstruowania teorii, niż Skinner. Bolles uważa, że teoria jest konieczna w psychologii, jeśli pragnie się systematyzować i wyjaśniać. Formułuje on jed­nak pewne wymagania, które musi spełnić teoria, aby mogła być uznana za teorię naukową. Pierwszym wymaganiem jest to, że wszystkie „konstrukty” muszą być dokładnie zdefiniowane. Według drugiego wyma­gania konstrukty hipotetyczne lub teoretyczne (jak woli je nazywać Bolles) muszą się wiązać nawzajem syntaktycznie oraz muszą być powiązane semantycznie z „konstruktami empirycznymi” (tj. abstrakcyjnymi terminami opisowymi we­dług naszej terminologii). I wreszcie trzecie wymaganie: te konstrukty empiryczne muszą być mocno związane z „języ­kiem rzeczy, językiem zwykłego doświadczenia percepcyjne- go, poprzez definicje operacyjne” (s. 14) .

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!