TOTALNE ZDERZENIE

„Należy mieć zawsze na względzie jeden fakt: wszystko, co zachodzi w nas, ma aspekt psychiczny i fizyczny”.Sądzę, że określenie „totalne zdarzenie” jest wyrazem neu- tral nomonistycznej filozofii w odniesieniu do problemu psy­chofizycznego, nazywanej także „teorią podwójnego aspektu” Nazwę tę przypomniałem sobie po przeczytaniu ostatniego cytatu (s. 17). Gdybyśmy mogli wnioskować, że w tej wypo­wiedzi Charlotte Biihler deklaruje swoją preferencję, to po­winniśmy uznać jej filozofię raczej za filozofię neutralno-mo- nistyczną, niż dualistyczną. Do zagadnienia tego powrócimy w podrozdziale 2.1.Charlotte Biihler formułuje znacznie wyraźniejsze stwierdze­nia dotyczące przyjętej przez nią „filozofii człowieka”. Mówi często o humanistycznej filozofii człowieka. Na jej zaintere­sowania humanistyczne wskazuje również podtytuł książki The Course of Humań Life (A Study of Goals in the Humani­stic Perspective).Charlotte Biihler podaje bardzo niewiele wyraźnie sfor­mułowanych twierdzeń metateoretycznych. Sądzę jednak, że można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że pojmu­je ona swoją pracę przede wszystkim jako opisy badań empi­rycznych. W wielu miejscach przyznaje jednak, że pewne konstrukty hipotetyczne czy „pojęcia teoretyczne” są potrzeb­ne jako zasady organizujące zarówno dla ukierunkowania ba­dań empirycznych, jak i dla systematycznego przedstawienia wyników.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!