TEORIA NUTTNA

1

Psycholog belgijski Joseph R. Nuttin przez wiele lat zajmował się motywacją, opublikował też wiele artykułów i książek na temat uczenia się, motywacji i osobowości. Do analizy wy­braliśmy książkę Reward and Punishment in Humań Learning (1968). Może ona być potraktowana jako podsumowanie teore­tycznej i eksperymentalnej pracy Nuttina aż do 1968 r. Następująca krótka analiza jest oparta na wstępnym, nie publikowanym opracowaniu, dokonanym przez Gorma Uhrenholdta, jednego z moich magistrantów.Nuttin nie pisze wyraźnie o swoich założeniach filozo­ficznych, z problemem psychoficznym włącznie. Wypowiada się jednak w sposób jednoznaczny na temat swojej filozofii człowieka. Stwierdza on (s. 9):„Najbardziej uderzającym aspektem zachowania ludzi jest jego kon­struktywny charakter — jego zdolność do zmian w reakcji na nowe sytuacje oraz wskutek sformułowania nowych celów. Próba zrozumie­nia tej konstruktywnej właściwości zachowania się przez badanie pro­cesu tworzenia się nawyku wydaje się całkiem niewłaściwa”.Z cytatu tego wynika, iż jego koncepcja człowieka jest huma­nistyczna, zbliżona do koncepcji tak zwanych „psychologów humanistycznych”. Należy tu jednak zwrócić uwagę, że Nuttin rozwinął swoją filozofię humanistyczną zanim powstała ta szkoła (1960). Twierdzenia metateoretyczne w książce Nuttina nie są sformułowane obszernie, uważa on ją bowiem za pracę ekspe­rymentalną. Nie ma jednak negatywnej postawy wobec teorii. Swoją teorię uważa za czynnik nadający ogólny kierunek pracy eksperymentalnej. W związku z tym pisze (s. 144):„Należy rozumieć te poglądy teoretyczne jako osnowę, na której mogą i powinny powstawać bardziej konkretne hipotezy dotyczące zachowa­nia się ludzi”.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!