TEORIA IRWINA

Psycholog amerykański Francis W. Irwin przedstawił w swo­jej książce Intentional Behavior and Motwation — A Cogni- tive Theor-y (1971) bardzo oryginalną teorię motywacji. Niestety, książka ta ukazała się zbyt późno, aby można było omówić ją dokładnie i obszernie, jak na to z pewnością zasłu­guje, dlatego też możemy przedstawić jedynie krótką analizę systematologiczną. Książka Irwina — w porównaniu z przyjętymi standar­dami amerykańskimi — ma niedużą objętość (201), ale jest bardzo skondensowana. Stosunkowo nieduża objętość może uzasadniać brak jakichkolwiek wyraźnych sformułowań zało­żeń filozoficznych, dlatego też jedyną, jaką mamy, podstawą do wnioskowania o założeniach dotyczących problemu psycho­fizycznego jest stwierdzenie (s. 105), że teoria ta nie zakłada redukcji do fizyki ani fizjologii. Podkreślono jednak także, iż „teoria ta w żadnym punkcie nie zakłada, że zachowanie narusza prawa fizyczne lub biologiczne: nie jest ona „wita- listyczna” (s. 105). Możemy zatem wnioskować, że Irwin przyj­muje pewien rodzaj filozofii neutralno-monistycznej. Irwin poświęca cały rozdział (rozdział 8) swoim twier­dzeniom metateoretycznym.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!