TEORIA FOWLERA

Psycholog amerykański Harry Fowler opracował teorię cie­kawości, przedstawioną między innymi w jego książce Curio- sity and Exploratory Behavior (1965) oraz w rozdziale pt. Satiation and curiosity (W: K. W. Spence and I. T. Spence I (ed) Psychology of Learning and Motivation. Vol. I, 1967). Nasza analiza oparta jest na nie opublikowanej pracy Anny Vibeke Fleischer, jednej z moich magistrantek. Fowler nie przedstawia żadnych wyraźnych sformuło­wań swoich twierdzeń filozoficznych. Możemy jednak bez­piecznie przyjąć, że jako psycholog amerykański, kontynu­ujący tradycje Hulla-Spence’a, uznaje on neutralno-monistyczną filozofię w odniesieniu do problemu psychofizycznego ;; oraz biologiczną koncepcję człowieka. Fowler podaje kilka wyraźnych sformułowań dotyczą­cych problemów metateoretycznych. Stwierdza on, że współ­czesne teorie motywacji w niezadowalający sposób traktują zagadnienie ciekawości oraz zachowania eksploracyjnego. Uznał on jednak za możliwe rozwinięcie jednej z istniejących teorii, a mianowice teorii Hulla i Spence’a. W związku z tym jego orientacja metateoretyczna jest zbliżona do orientacji Berlyne’a, chociaż w tych dwóch teoriach podejście do pro­blemu jest raczej odmienne.Fowler formułuje explicite metateoretyczną koncepcję zmiennych hipotetycznych, ujmując je podobnie jak Miller.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!