TEORIA EYSENCKA

Psycholog brytyjski H. J. Eysenck dzięki swoim osiągnięciom w dziedzinie teorii osobowości jest jednym z dobrze znanych psychologów współczesnych. Po drugiej wojnie światowej na­pisał on około 12 książek, był redaktorem lub współautorem innych dwunastu, a ponadto napisał wiele artykułów zamie­szczonych w czasopismach. Jest on jedynym europejskim te­oretykiem osobowości, którego można by porównać pod wzglę­dem sposobu podejścia do osobowości (wykorzystanie anali­zy czynnikowej), jak i pod względem twórczej wydajności z brytyjsko-amerykańskim teoretykiem osobowości R. B. Cattellem.Jedyną przyczyną, dla której nie poświęciliśmy Eysenckowi — tak jak Cattellowi — całego rozdziału, jest to, że Eysenck wprowadził do swojej teorii pojęcia i hipotezy motywacyjne znacznie później niż Cattell.Dotychczasową twórczość Eysencka można podzielić na trzy okresy: w pierwszym okresie zbudował on czysto opisowy system osobowości, oparty na analizie czynnikowej i przed­stawiony w jego pierwszej książce Dimensions of Personality (1947). W drugim okresie powiązał on swój system opisowy z teoria­mi wyjaśniającymi psychologii eksperymentalnej — a zwłasz­cza z teorią Pawłowa i teorią Hulla.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!