STOPIEŃ ZŁOŻONOŚCI

Klasyfikacja ze względu na stopień złożoności hipotez wskazuje, że hipoteza nr 1 jest jednowymiarowa, a hipotezy nr 2 i 3 są hipotezami wielowymiarowymi. W naszym prze- formułowaniu nie określiliśmy wyraźnie rodzaju interakcji między zmiennymi hipotetycznymi (z wyjątkiem 3b). Nie wiemy, czy powinna to być interakcja typu iloczynowego czy też addytywnego, dlatego też postawiliśmy tylko przecinek między terminami H(2.2.3.) Klasyfikacja hipotez według rodzaju założonych związ­ków funkcjonalnych jest bardzo trudna. Sądzę jednak, że Irwin przyjmuje w założeniu związki typu przyczynowo- deterministycznego. Jak już wspomnieliśmy, w przypadku teorii Irwina trudniejsze niż zwykle jest rozróżnienie między poziomem H a pozio­mem D. Jak wskazuje schemat , zaklasyfikowaliśmy wszy­stkie „podstawowe terminy”: sytuacja, czynność oraz wynik jako należące do abstrakcyjnego poziomu D. Klasyfikacji tej dokonaliśmy nie bez wahań, terminy te nie są bowiem zdefi­niowane jako zmienne niezależne lub zmienne zależne, jak zwykle definiuje się terminy S-R. „Sytuacja” jest zdefiniowana jako składająca się z „fizycz­nego i społecznego środowiska organizmu oraz z jego własnych stanów i właściwości psychicznych i fizjologicznych, poprze­dzających czynność” (s. 12). A więc wydaje się, że Irwin włącza do sytuacji pewne zmienne hipotetyczne, które w po­wyższym cytacie nazywa „właściwościami psychicznymi .

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!