STAŁOŚĆ EMOCJONALNA

Treść teorii Eysencka możemy podsumować w następu­jący sposób:Na podstawie specyficznych reakcji w konkretnych sytu­acjach psycholog może wnioskować o istnieniu pewnych na­wyków, które okazują się skorelowane ze sobą. Na podsta­wie tych korelacji, za pomocą analizy czynnikowej Eysenck utworzył szereg cech. Korelacje między tymi cechami stano­wią podstawę do utworzenia czynników osobowości wyższe- 476 go stopnia. Nazywa on je „typami” lub „wymiarami” i postuluje istnienie dwóch niezależnych „typów” czy „wymia­rów” osobowości: „Stałość emocjonalna-Neurotyczność („N”) i „Ekstrawersja-Introwersja” („E”) .Eysenck utworzył dwa typy osobowości, które są dość po­dobne do czynników drugiego stopnia u Cattella i innych psychologów. Później — w drugim okresie swojej pracy — powiązał te czynniki osobowościowe z pewnymi zmiennymi hipotetycznymi, którymi zajmuje się psychologia ekspery­mentalna.Czynnik „Stałość emocjonalna-N eurotyczność” (N) jest zwią­zany ze zmienną hipotetyczną „lękiem” (czy „ogólnym popę­dem emocjonalnym”), występującą w teoriach Hulla oraz Spence’a. Eysenck podsumowuje ten związek w następujący sposób (s. 52):„Naszą oceną ogólnej teorii emocjonalności jako cechy osobowości oraz jej wpływu na uczenie się i inne zmienne psychologiczne możemy pod­sumować w następujących punktach: a) Ujmując rzecz bardzo ogólnie, istnieje dużo dowodów przemawiających za sugestią, iż emocja działa jako popęd, b) Emocjonalność, neurotyczność oraz lęk, pojęte jako zmienne osobowościowe, są pojęciami opisowymi, odnoszącymi się do większej pobudliwości emocjonalnej niektórych osób w porównaniu z innymi.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!