REFLEKSJE NA TEMAT MODELI

17

 

Swoje refleksje na temat modeli wyraża on w następujący sposób: „Pracując sukcesywnie nad przyjętymi a priori założeniami, konstruk­cją modelu, sprawdzeniem statystycznym, rewizją założeń, konstrukcją nowego modelu itp. możliwe jest zbudowanie modelu o mocniejszych podstawach empirycznych niż modele bardziej złożone, które mogą opierać się na bardziej szczegółowych założeniach teoretycznych, ale w mniejszym stopniu podlegają kontroli”.Ponieważ sam Reventlow przedstawia bardzo wnikliwe roz­ważania nad problemem determinizmu, omówimy je tutaj w powiązaniu z innymi problemami metateoretycznymi. Pracę swoją rozpoczął on od modelu probabilistycznego, ponieważ było to najbardziej dogodne, a nie dlatego, że wierzył w indeterminizm. Po zakończeniu swoich badań eksperymentalnych ponownie omawia on zagadnienie, dlaczego przewidywania deterministyczne wydają się niemożliwe w psychologii. Wymienia trzy możliwości:Istnieją pewne wywierające wpływ czynniki, które zostały przeoczone.Zjawiska psychologiczne są w istocie rzeczy indeterministyczne. Zjawiska psychologiczne zależą od tak dużej liczby czyn­ników o równej sile, że w praktyce niemożliwe jest zare­jestrowanie ich wszystkich w jednym eksperymencie.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!