PRZEBIEG ŻYCIA LUDZKIEGO

Pozy­cję tę uzyskała między innymi jako autorka licznych książek i artykułów dotyczących humanistycznie zorientowanej teorii osobowości.Charlotte Buhler sformułowała teorię motywacji, będącą czę­ścią jej teorii przebiegu życia ludzkiego. Teorię tę poddajemy poniżej systematycznej analizie. Jest ona oparta na dwóch najnowszych książkach tej autorki: podręczniku Psychology for Contemporary Living (przetłumaczonym na 10 języków, wydanie amerykańskie pochodzi z 1968 r.) oraz na książce wydanej wspólnie z Fredem Massarikiem pt. The Course of Humań Life: A Study of Goals in the Humanistic Perspective (1968). Książka ta jest kontynuwaniem wspomnianej powyżej głównej pracy Charlotte Buhler, wydanej w 1933 roku.» Nie formułuje też wyraźnie swojej koncepcji problemu psy- chofizycznego. Jestem jednak przekonany, że w odniesieniu : do tego problemu przyjmuje ona dualistyczny punkt widze­nia. Tak więc w swoim podręczniku przedstawia następującą definicję: „Psychologia jest nauką o psychice; zajmuje się ona życiem umysłowym, czyli psychicznym” (s. XIV).Jednakże na dalszych stronach stwierdza, że: „wszystko, co | się zdarza, jest psychofizyczne” (s. 17). Ponadto w poniższym fragmencie (s. 17) wyraźnie przedstawia dwie różne teorie: „Istnieją w zasadzie dwie teorie próbujące wyjaśnić zjawiska psycho­fizyczne. Jedna z nich kładzie nacisk na interakcję między procesami psychofizycznymi, druga natomiast pojmuje zdarzenie psychofizyczne jako zdarzenie totalne”.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!