PRÓB KLASYFIKACJI

Teorię Maslowa bez trudu można uznać za teorię molarną, ponieważ używa on molarnych jednostek opisowych, takich  jak „akt instrumentalny”, „syndrom osobowości” i „cała osobowość”. Nawet „najmniejsza” z tych jednostek opisowych —„akt instrumentalny” — jest raczej molarną jednostką opiso­wą. Przystępując do ostatecznej próby zaklasyfikowania całej teorii Maslowa, musimy dokonać klasyfikacji ze względu na jej właściwości formalne.(4.1.1.) Systematyczna organizacja tej teorii zmusza do po­traktowania jej jako luźno zorganizowanego tekstu, czyli „szkicu”. W tekście tym nie ma jasno wyróżnionych warstw.Dwa pierwsze i dwa ostatnie rozdziały należą przede wszyst­kim do poziomu M, rozdziały 11 i 12 głównie do poziomu D, pozostałe rozdziały głównie do poziomu H. Jednakże systema­tyczny porządek bardzo często załamuje się i może być na­wet trudno określić, do jakiego poziomu należy dane twier­dzenie. Wspominaliśmy już wcześniej, że praktycznie nie ma w pracy definicji i hipotez sformułowanych explicite. Ścisłość sposobu przedstawiania w teorii Maslowa jest taka jak w teoriach czysto werbalnych. Nie stosuje on symboli ani, oczywiście, wzorów matematycznych.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!