POZYTYWNA OCENA

W następnym rozdziale Bolles pisze już o „teoriach motywa­cji opartych na pojęciu podniety, a swoją analizę kończy stwierdzeniem (s. 367):„Tak więc podniety mogą wyjaśnić wszystko to, co może wyjaśnić popęd, a ponadto mogą wyjaśnić znaczną liczbę przejściowych, krótko­trwałych skutków, których nie są w stanie wyjaśnić popędy”.Chociaż ta ocena pojęcia podniety wydaje się bardzo pozy­tywna, to jednak Bolles kontynuuje swoją krytyczną anali­zę i kończy ją odrzuceniem tego pojęcia. W ostatnim rozdzia­le omawia „Teorie motywacji oparte na pojęciu wzmocnie­nia”. Rozdział ten rozpoczyna się następującym stwierdze­niem (s. 434 – 35):„Być może będzie właściwe, jeśli tutaj, w ostatnim rozdziale, rozwa­żymy możliwość, że wyjaśnienie zachowania poczyni większe postępy bez używania jakichkolwiek pojęć motywacyjnych, bez odwoływania się do potrzeb, popędów, pragnień czy czegokolwiek w tym rodzaju, to zarówno w naszym języku danych, jak i w naszych koncepcjach teoretycznych. Chcielibyśmy zwłaszcza rozważyć taką możliwość, że to, co nazywaliśmy zachowaniem motywowanym, jest ni mniej ni więcej tylko zachowaniem wyuczonym, oraz że wszystkie zjawiska, które były nazywane motywacyjnymi, mogą być bez żadnego uszczerbku przetłumaczone na język zjawisk wzmocnienia”.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!