POTRZEBY I DĄŻENIA

Twierdzenia te przed­stawiamy poniżej, ponieważ należą one do najbardziej wyraź­nych sformułowań w jego książce (Motwation and Personality, s. 98 – 100):„Wyższa potrzeba jest późniejszym wytworem rozwoju filogene­tycznego czy ewolucyjnego”.„Wyższe potrzeby pojawiają się później w rozwoju ontogenetycz- nym”.„Im wyższa potrzeba, tym mniejsze ma znaczenie dla biologicznego przetrwania, tym bardziej może być opóźniona jej gratyfikacja i tym łatwiej potrzeba ta na trwałe zanika”.„Życie na poziomie wyższych potrzeb oznacza większą sprawność biologiczną, długowieczność, mniej chorób, lepszy sen, apetyt itp.”.„Wyższe potrzeby są subiektywnie odczuwane jako mniej nag­lące”.„Zaspokojenie wyższych potrzeb prowadzi do bardziej pożądanych subiektywnie rezultatów, tj. głębszego szczęścia, większej pogody ducha i bogatszego życia wewnętrznego”.„Dążenie do zaspokojenia i gratyfikacja wyższych potrzeb jest tendencją ogólnie zdrową, tendencją oddalającą od obszaru psy­chopatologii”.„Wyższa potrzeba zakłada liczniejsze warunki wstępne”.„Wyższe potrzeby wymagają lepszych warunków zewnętrznych”.„Osoby, które mają zaspokojone zarówno potrzeby niższe, jak i wyższe, przypisują większą wartość potrzebom wyższym”.„Im wyższy poziom potrzeb, tym większy zakres identyfikacji poprzez miłość (love identification), większa liczba osób objętych jest tą identyfikacją, oraz tym wyższy przeciętny stopień identy­fikacji przez miłość”.„Dążenie do zaspokojenia i gratyfikacja wyższych potrzeb ma po­żądane konsekwencje społeczne”.„Zaspokajanie wyższych potrzeb jest bliższe samorealizacji niż zas­pokajanie niższych potrzeb”.„Dążenie do zaspokojenia i gratyfikacja wyższych potrzeb prowadzą do większego, silniejszego i bardziej autentycznego indywidua­lizmu”.„Im wyższy poziom potrzeb, tym łatwiejsza i bardziej skuteczna psychoterapia: na najniższym poziomie jej skuteczność jest zni­koma”. „Niższe potrzeby są lepiej zlokalizowane, wyraźniejsze i bardziej ograniczone niż potrzeby wyższe”.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!