POJĘCIE EMOCJONALNOŚCI

Tak pojęta emocjonalność wytwarza popęd silniejszy od przeciętnego w sytuacjach wywołujących emocje, d) Takie emocje dzia­łające jako popędy mogą prowadzić do ułatwienia lub pogorszenia wy­konania, zależnie od złożonych interakcji między wielkością aktualnie czynnego popędu, trudnością zadania, doznaniami stressowymi oraz różnymi innymi zmiennymi niezależnymi, omówionymi w tym rozdziale, e) Właściwa kwantyfikacja wszystkich tych zmiennych jest konieczna, aby można było dokonywać wiarygodnych przewidywań w odniesieniu do indywidualnego przypadku, f) Bez takiej kwantyfikacji teoria może być przydatna do przewidywania poziomu wykonania dla krańcowych przedziałów skali (gdzie może być niewiele wątpliwości w odniesieniu do wymaganych dokładnych przewidywań) oraz może przyczynić się do wyjaśnienia pewnych zjawisk życia codziennego, które inaczej mog­łyby być trudne do zrozumienia”. Następnym krokiem w teorii Eysencka jest przedstawienie dowodów przemawiających za neurofizjologicznym podłożem dwóch głównych zmiennych. Dwa wymiary osobowości, ,,Ex- trawersja-Introwersja” („E”) oraz „Stałość emocjonalna-Neu- rotyczność” („N”), są powiązane z dwoma różnymi częściami mózgu; E jest związane z wstępującym siatkowatym ukła­dem aktywującym (ARAS), a N z tak zwanym „mózgiem trzewiowym” („VB”), obejmującym układ limbiczny oraz podwzgórze.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!