POJĘCIE DYSPOZYCJI

W rozważaniach dotyczących stanów emocjonalnych przyjmowaliśmy j implicite, że są to dyspozycje powodujące inklinację (biasing dispositions) oraz że mogą one być pożądane lub awersyjne albo też mogą [I się wiązać z pożądanym czy a wersyjnym charakterem innych wyników lub być za ten charakter odpowiedzialne; należy tu też zauważyć, iż pojęcia inklinacji (bias), pożądania i awersji są terminami technicznymi oraz są zdefiniowane w tym systemie. Nie jest jasne, czy próba i wyraźnego rozgraniczenia między emocjonalnymi a nieemocjonalnymi j: inklinacjami, pragnieniami i awersjami jest warta zachodu, a nawet : gdyby to się powiodło, czy odzwierciedlałoby właściwe różnice psycho­logiczne, a nie arbitralny zespół kryteriów pochodzących z takich odrębnych dziedzin, jak fizjologia neurologiczna i endokrynologiczna, genetyka, topografia zachowania, psychologia uczenia się, i przyjętych ze względu na ich dogodność. Pojęcie dyspozycji powodującej inklina­cję pojawia się zawsze wtedy, gdy omawia się emocje: ważne wydaje się nie to, czy taka dyspozycja jest emocjonalna, lecz to, czy zacho­wanie, które próbuje się zrozumieć, jest zależne od takiej czy innej dyspozycji, a jeżeli jest, to jakie konkretnie występują tu związki”.Z fragmentu tego wynika wyraźnie, że „emocje” są włączone do teorii Irwina jako coś w rodzaju „inklinacji” (bias) czy „dyspozycji powodującej inklinację”, mających wpływ na preferencję w odniesieniu do wyniku

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!