PODSTAWOWA STRUKTURA ŻCIA

Po przedstawieniu tych podstawowych definicji Charlotte Buhler wprowadza następującą podstawową hipotezę (s. 12):„Punktem wyjścia w tej książce jest założenie, że przebieg życia danej jednostki ma określoną podstawową strukturę oraz że struktura ta uwidacznia się w jej biologicznym cyklu życiowym, jak również w jej rozwoju psychofizycznym. Przez strukturę rozumiemy zorganizowany system mający pewne stałe właściwości oraz możliwości. Podstawowym założeniem jest także i to, że struktura cyklu życiowego współdetermi- nuje cele życiowe, jakie stawia sobie istota ludzka”.„Podstawowa struktura życia” obejmuje pewne podstawowe potrzeby lub, jak je nazywa Charlotte Buhler, „tendencje”. Zdefiniowane są one w następujący sposób (s. 17 – 18):„Ponadto postawiłem hipotezę, że istnieją cztery podstawowe tendencje, które działają w kierunku tego, co nazwałam spełnieniem życia: zaspo­kojenie potrzeb, samoograniczające przystosowanie (Self-limiting adap- tation), ekspansja twórcza oraz utrzymanie ładu wewnętrznego. Zaspo­kojenie potrzeb oraz utrzymanie ładu związane są z zasadami stabil­ności, natomiast samoograniczające przystosowanie i ekspansja twórcza związane są z zasadami zmiany. Istoty ludzkie przechodzą przez życie zmieniając się i tworząc zmiany, zaspokajając potrzeby, przystosowując się do danych warunków oraz utrzymując wewnętrzny ład. Różne ten­dencje determinują ze zmienną przewagą wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych możliwości danej osoby. Dysponowanie nimi oraz moż­liwości kierowania nimi determinują osiągalne spełnienie. Zakłada się, że tendencje te istnieją już w momencie urodzenia się, ponieważ niemowlę od samego początku musi przystosowywać się, aby zaspokoić swe potrzeby, rozwijać się i koordynować swoje zachowanie, choćby tylko w niewielkim stopniu. Oczywiście popęd u noworodka skierowany jest przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!