Tag Archives: www stypendia mcp malopolska pl

BEZ ŻADNYCH TWIERDZEŃ

Przedstawiłem tu ten długi cytat, ponieważ sądzę, iż uzna­wana przez psychologów radzieckich, a wyrażona przez Łurię koncepcja człowieka, stanowi bardzo owocną, „dialektyczną” j syntezę czysto biologicznej, Darwinowskiej koncepcji człowieka, uznawanej przez większość psychologów Zachodu, ze starą humanistyczną koncepcją człowieka, przeżywającą obe­cnie renesans na Zachodzie, dzięki tak zwanym „psychologom humanistycznym”. Zgodnie z koncepcją radziecką, człowiek jest tworem zarówno biologicznym, jak i społeczno-historycznym. Łuria nie przedstawia żadnych twierdzeń metateore- tycznych. Wydaje się, iż pojmuje on swoją pracę głównie jako opisywanie wyników swoich badań empirycznych. Dokład­niejsze zbadanie wykazuje jednak, że posługuje się on także pewnymi zasadami wyjaśniającymi, zawierającymi konstrukty hipotetyczne. Te konstrukty hipotetyczne mogą być pojmo­wane jako stanowiące model mózgu, chociaż, w przeciwień­stwie do Konorskiego, nie przedstawia go w postaci modelu 508 graficznego. Łuria znacznie wyraźniej podaje swoje sformułowania twierdzeń metodologicznych. W związku z tym omawia on metodę analizy czynnikowej Spearmana i Thurstone’a, kryty­kując ją jako metodę zbyt formalną i zbyt statystyczną.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!

TEORIA ŁURII

Łuria jest jednym z najbardziej znanych na Zachodzie współczesnych psychologów radzieckich. Od 1920 r. zajmował się neuropsychologią. Wiele jego książek zostało przetłumaczonych na język angielski. Wybraliśmy jedną z ostatnich książek tego autora, dostępnych w tłumaczeniu angielskim: Humań Brain and Psychological Processes (1966). Książka ta nie zawiera teorii motywacyjnej jako takiej, niemniej jednak znajdujemy w niej w tak dużym zakresie ogólną teorię psy­chologiczną, że może być użyteczne porównanie jej z innymi teoriami neuropsychologicznymi, analizowanymi w tej książce, na przykład z teorią Berlyne’a, Konorskiego, Pribrama itd. Poniższa analiza systematologiczna oparta jest na nie opu­blikowanej pracy Jutty Gravsholt, jednej z moich magistrantek. Łuria nie sformułował explicite swoich założeń filozo­ficznych, dotyczących problemu psychofizycznego, możemy jednak wnosić z tekstu, że rozpatruje on ten problem z mate- rialistycznego punktu widzenia. Jest to jednak bardzo wyra­finowany rodzaj materializmu, zbliżony do filozofii neutralno- -monistycznej, tak popularnej wśród filozofów i psychologów zachodnich.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!