Tag Archives: traktat o łuskaniu fasoli streszczenie

W WYNIKU DZIAŁAŃ

5

Nuttin pisze nieco wyraźniej na temat swoich twierdzeń metodologicznych, przedstawiając argumenty za przeprowa­dzaniem eksperymentów z ludźmi, a nie ze zwierzętami.  Teorię Nuttina możemy podsumować w następujący sposób:Organizm ludzki (osobowość) oraz środowisko (świat) tworzą razem jedną jednostkę funkcjonalną. Ogólne typy interakcji, „wymagane” dla prawidłowego funkcjonowania organizmu (lub osobowości), są to potrzeby wrodzone. Potrzeby te, na poziomie behawioralnym, Nuttin uważa za wymagania doty­czące określonych wzorów relacji behawioralnych ze środo­wiskiem fizycznym i społecznym (relacyjna teoria potrzeb). W wyniku działania funkcji poznawczych potrzeby te rozwi­jają się w dynamiczne struktury celów i środków (plany, projekty i zadania), które inicjują i ukierunkowują skoordy­nowane serie czynności behawioralnych. Uczenie się dokonuje się albo automatycznie przez sam fakt, że potrzeby znajdują swoje ujście (nagrody) w wyniku konkretnych, behawioral­nych kontaktów z przedmiotami, co ukierunkowuje te po­trzeby na określone sposoby zachowania (uczenie się przez kanalizowanie — canalization learning), albo też w wyniku procesu o charakterze bardziej poznawczym, dzięki któremu reakcje behawioralne są rozpoznawane (na przykład na pod­stawie ich wyniku lub nagrody) jako interesujące i użyteczne dla dalszego realizowania behawioralnego planu czy zadania.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!

ZASTOSOWANE MODELE

Hipotezy są na ogół hipotezami częściowo empirycznymi, przy bardzo niewielkiej liczbie hipotez czysto teoretycznych. Główna hipoteza — postulat Hulla w wersji Spence’a — jest złożoną hipotezą wielowymiarową. Nie ma żadnych wyraźnych sformułowań na temat zakładanych związkówZe względu na właściwości formalne teorii Fowlera należy ją zaklasyfikować jako system hipotez sformułowanych w sposób raczej precyzyjny w postaci stwierdzeń częściowo symbolicznych. Zastosowane zostały pewne modele gra­ficzne. Właściwości epistemologiczne teorii Fowlera są tego rodzaju, iż musi ona być zaklasyfikowana jako neutralna teoria wyjaśniająca — teoria S-HN-R. Wskaźnik teoria/empiria jest niski. Na podstawie szcze­gółowej rekonstrukcji teorii Fowlera sformułowanej w 15 hipotezach, Anne Yibeke Fleischer obliczyła:Wnioski. Sądzę, iż Fowler wykazał owocność przepracowania teorii Hulla-Spence’a na teorię ciekawości, która jest cenną alternatywą w stosunku do neuropsychologicznej teorii Berlyne’a. funkcjonalnych, z pewnym ryzykiem można jednak przypuszczać, iż chodzi tutaj o związki przyczynowo-deterministyczne.Na podstawie swoich eksperymentów ze szczurami Fowler sformułował pewne „prawa”, które można przedstawić w na­stępujący sposób:Zwierzę reaguje na zmianę w sytuacji bodźcowej specy­ficznym i różnorodnym zachowaniem eksploracyjnym.Intensywność zachowania eksploracyjnego jest proporcjo­nalna do wielkości zmiany w sytuacji bodźcowej (aż do pewnej granicy, w której zmiana sytuacji bodźcowej daje w wyniku zachowanie unikające). Jednostka opisowa w teorii Fowlera jest molarna.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!