Tag Archives: prokopiusz z cezarei historia wojen

ZŁOŻONY UKŁAD FUNKCJONALNY

Jednym z ważnych pojęć stosowanych przez Łurię jest „zło­żony układ funkcjonalny”. W ten sposób określa on „złożoną adaptacyjną aktywność całego układu” (s. 17). Należy odróż­nić to od „funkcji” w innym znaczeniu, w którym termin ten należy rozumieć jako określoną właściwość tkanki. W tym drugim znaczeniu „funkcja” odnosi się zawsze do określonej tkanki lub określonego narządu, podczas gdy w znaczeniu wspomnianym wcześniej odnosi się zawsze do całego układu funkcjonalnego, złożonego z wielu tkanek lub narządów. „Złożone układy funkcjonalne” związane z procesami psy­chicznymi, takimi jak percepcja, pamięć i myślenie, składają się z okolic korowych (cortical zones) oraz układów podko- rowych. Okolice korowe są podzielone na:Okolice pierwszorzędowe: projekcyjne pola kory.Okolice drugorzędowe: asocjacyjne pola kory.Okolice trzeciorzędowe: są to tak zwane „okolice nakła­dające się na siebie” (overlapping zones), złożone z zacho­dzących na siebie jąder korowych poszczególnych anali­zatorów.Do układów podkorowych należą:Siatkowaty układ wzbudzenia (RAS). Okolice korowe włączone są w złożone układy funkcjonalne, których zadaniem jest analiza i synteza. Synteza móże być ponadto podzielona na: 1) syntezę równoczesną (obejmującą percepcję i rozumienie systemów relacyjnych) oraz 2) syntezę sukcesywną (obejmującą percepcję sekwencji oraz wykony­wanie wyuczonych ruchów).RAS ma istotne znaczenie dla „utrzymania ogólnego napięcia półkul mózgowych, koniecznego dla zachowania stanu czu­wania” (s. 32).

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!

LUDZKIE PROCESY PSYCHICZNE

Doskonałe podsumowanie hipotez w teorii Łurii przed­stawione jest w „Przedmowie” (Łuria, 1966, s. XVII): „Zgodnie z tym ludzkie procesy psychiczne należy rozumieć jako zło­żone układy funkcjonalne, mające źródło społeczno-historyczne oraz wykazujące w swojej strukturze różne poziomy organizacji. Procesy te zachodzą w wyniku połączonej aktywności wielu okolic korowych, z których każda odgrywa swoją własną, specyficzną rolę w tych układach funkcjonalnych oraz stanowi istotny czynnik normalnego dzia­łania układu funkcjonalnego jako całości. Lokalne uszkodzenie mózgu, ] bezpośrednio powodujące utratę jednego z czynników istotnych dla powstawania procesów psychicznych, prowadzi do wtórnych zaburzeń układu funkcjonalnego jako całości; jednakże każde zaburzenie ma swój indywidualny charakter, zależny od tego, jakie ogniwo układu ; funkcjonalnego jest naruszone przez określone lokalne uszkodzenie mózgu. Z tego powodu analiza zmian w sferze procesów psychicznych j u pacjentów z lokalnymi uszkodzeniami mózgu może stanowić nie tyl- j ko ważny sposób topograficznej diagnozy uszkodzeń mózgu, ale także i metodę badania struktury samych procesów psychicznych, w związku i z czym może ona mieć w konsekwencji fundamentalne znaczenie dla rozwoju naukowej psychologii”.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!