Tag Archives: orędzie thomasa woodrowa wilsona

WARSTWA HIPOTETYCZNA

Stwier­dza on, że główną funkcją zmiennych hipotetycznych jest integrowanie empirycznie określonych związków między za­chowaniem a jego determinantami. Podkreśla jednak, że ter­miny hipotetyczne, jeżeli mają być płodne poznawczo, muszą być zdefiniowane operacyjnie i pozwalać na przewidywania. Przedstawia on także pewne wyraźne sformułowania dotyczące problemów metodologicznych. Tak więc preferuje badanie jawnych, obserwowalnych zjawisk, to jest zachowa­nia, koncentrując się przy tym na ich dających się mierzyć aspektach. W związku z tym przeprowadził eksperymenty ze zwierzętami, a wyniki badań opisał behawioralnym językiem danych.) Teorię Fowlera można podsumować w następujący spo­sób: Stała i homogeniczna stymulacja stwarza stan „znudze­nia”, który staje się „źródłem popędu” — w sensie takim jak w teorii Browna. Wzmożony popęd determinuje zachowanie eksploracyjne, co z kolei daje w wyniku zmianę stymulacji. Redukuje to znudzenie oraz popęd, a ta redukcja popędu wzmacnia zachowanie eksploracyjne. Główna zmienna H, popęd, jest związana z innymi zmiennymi H, zgodnie z głów­nym postulatem Hulla w wersji Spence’a, w ten sposób: R (różnorodne zachowanie eksploracyjne) = f(E) = f[HXD(D + + K) —I].

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!