Tag Archives: lemken opal 90 zapotrzebowanie mocy

SPECYFICZNA POTRZEBA

9

Właściwie nie można mówić o specyficznej potrzebie, dopóki nie nastąpi pewne skanalizowanie — to jest aż do momentu, kiedy organizm ustali wzo­rzec zachowania w celu wyodrębnienia określonego obiektu z jego środowiska lub, innymi słowy, aż do czasu, kiedy napięcie potrzeby wytworzy kanał prowadzący do specyficznej reakcji. Z drugiej strony, reakcje nienagradzane nie mogą służyć za kanały dla pożądanego typu kontaktu ze środowiskiem. Ponieważ te nieskuteczne reakcje nie za­pewniają żadnego ujścia dla napięcia potrzeby, nie są włączone w dy­namiczny system potrzeby i w związku z tym nie utrzymują się w be­hawioralnym repertuarze organizmu.Na podstawie powyższych rozważań powinno być jasne, iż proces ka- nalizowania jest jednocześnie procesem przekształcania się potrzeb w konkretne motywy oraz wytwarzania się behawioralnych wzorców reakcji (czyli uczenia się)”. Najważniejszymi terminami H w teorii Nuttina są: „po­trzeba”, „napięcie związanej z zadaniem” (task tension) oraz behawioralne „plany” czy „projekty”.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!

NAGRODZONA REAKCJA

4

Tak więc nagrodzona reakcja pobudza uwagę, tj. podnosi po­ziom aktywności organizmu, w związku z czym zostaje włą­czona w dynamiczne napięcie zadaniowe (dynamie task tension). Takie włączanie nagrodzonych czy wybranych reakcji w pewien system dynamicznych napięć zadaniowych (plan, j zainteresowanie itp.) lub też samo wzbudzenie poziomu aktywności (uwaga) organizmu przez nagrodę lub inny znaczący sygnał stanowi proces, dzięki któremu zachodzi lepsze uczenie się tych reakcji.Nuttin w następujący sposób pisze na temat „uczenia się i motywacji” w ogóle (s. 128):„Naszym zdaniem, procesy psychiczne, ułatwiające nabywanie i prze- i chowywanie albo oczekiwań poznawczych, albo umiejętności behawioralnych, mają w istocie motywacyjny charakter. Orientacja motywacyjna osoby jest odpowiedzialna* nie tylko za fakt, iż w selektywny sposób spostrzega ona i nabywa niektóre sekwencje SiRiS2, ale także za lepsze przechowanie tych oczekiwań i umiejętności, które mają znaczenie dla programów i zadań, realizowanych przez podmiot”.Na temat „uczenia się przez kanalizowanie” Nuttin pisze (s. , 131):„W kategoriach niniejszej teorii uczenia się, jednostki bodziec-reakcja mogą być utrzymane czy przechowane w pamięci dzięki temu, że zo­stają zintegrowane w system dynamiczny w wyniku procesu kanalizo- wania. Kanalizowanie jest mechanizmem całkiem prymitywnym, za po­mocą którego pewien specyficzny wzorzec zachowania zostaje zinte­growany z motywacyjnym stanem organizmu; reakcja behawioralna jest pojmowana jako „kanał”, przez który znajduje ujście niejasna potrzeba interakcji z pewnym obiektem środowiskowym.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!