Tag Archives: lektury z gwiazdką matura 2015 cke

METODA JEDNOZMIENNA

20

 

Metoda jednozmienna, używana zwykle w naukach  fizycznych, nie ma zastosowania w naukach biologicznych : i behawioralnych. Reventlow zaleca metodę wielozmienną, ponieważ w metodzie tej nie kontroluje się ani też nie wyklucza zmiennych, natomiast rejestruje się je. Skomplikowane prace matematyczne  i statystyczne związane z tą metodą mogą być obecnie wyko­nywane przez komputery. Jest to argumentacja podobna do argumentacji Cattella, który H również zalecał metodę wielozmienną. Jednakże spośród rónych podtypów metody wielozmiennej Reventlow wybiera metodę etologiczną, ponieważ ma ona następujące cechy :„Etologia nie ma „mozaikowo-psychologicznego” charakteru, który faktycznie cechuje znaczną część psychologii porównawczej, ponie­waż dla etologii istotna jest obserwacja całości życia zwierzęcia”.„W etologii zwierzęta eksperymentalne wykonują zadania ma­jące dla nich istotne znaczenie biologiczne, podczas gdy zadania w innych rodzajach eksperymentów ze zwierzętami przypominają bardziej »problemy ludzkie”.„Etolog może prowadzić badania nad wieloma gatunkami zwierząt, nie tylko nad tymi, które szczególnie nadają się do życia w labo­ratorium lub są hodowane wyłącznie do tego życia. Umożliwia to wgląd w różne rodzaje zachowania oraz znalezienie zasadniczych podobieństw w zachowaniu różnych gatunków zwierząt”.„Etolog zajmuje się znacznie liczniejszymi rodzajami motywacji lub raczej właściwszym pod względem biologicznym rozkładem moty­wacji”.„W eksperymentach etologicznych eksperymentator nie może uniknąć gromadzenia wiedzy o ogólnym zachowaniu zwierząt, a to w do­datku narzuca mu określone wymagania, jeśli pragnie stosować tę metodę w odpowiedzialny sposób. Taka wiedza ma bardzo duże znaczenie dla interpretacji wyników”.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!

PRZEMAWIAJĄCA ARGUMENTACJA

13

 

Argumentacja przemawiająca za zastosowaniem modelu matematycznego jest przedstawiona w następujący sposób „Wyrażenia matematyczne można rozumieć jako stwierdzenia wypowiedziane specjalnym językiem. Między innymi łatwiejsze może być przeprowadzenie rozumowania w języku matematycznym, niż w języku  używanym w codziennym życiu. Ponadto język matematyczny może : bardziej nadawać się do podsumowania wielu nieuporządkowanych ‚ szczegółów w jednym, jasnym wyrażeniu”.Reventlow wprowadza rozróżnienie między kompleksowymi a względnie prostymi modelami matematycznymi. Modele kompleksowe są zdaniem Reventlowa skonstruowane : „na podstawie teoretycznych refleksji dotyczących badanych zjawisk, ich struktury oraz tych czynników, które prawdopo­dobnie wywierają na nie wpływ”. Reventlow nie ustosunkowuje się entuzjastycznie do tych modeli, ponieważ bardzo trudno jest przekształcić konstrukty teoretyczne na pojęcia matematyczne oraz ustalić operacyjne definicje tych pojęć. Ponadto trudno też ocenić wpływ pojedynczych zmien­nych wprowadzonych do eksperymentu. Tak więc Reventlow zaleca stosowanie prostych modeli ma­tematycznych, które można rozbudowywać, gdy zwiększa się stopień złożoności badanych zjawisk. Taki prosty model nie wymaga innych hipotez niż te, które są bezpośrednio przed­miotem badania.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!