Tag Archives: herbapol skup ziół ceny 2014

TEORIA REVONTLOWA

12

Psycholog duński Ivan Reventlow wniósł oryginalny wkład do psychologii, wzbudzający zainteresowanie z wielu po­wodów.Po pierwsze, Reventlow od początku zmierzał do zintegro­wania etologii z psychologią człowieka — chodziło mu zwłasz­cza o zastosowanie metod etologicznych do badania problemów psychoanalitycznych. Po drugie, dokonał on tej integracji przez wprowadzenie modelu matematycznego jako głównego narzędzia integracji. Po trzecie, w swojej argumentacji za taką integracją Reventlow przedstawił wiele oryginalnych i systematycznie ze sobą powiązanych metatwierdzeń, mają­cych istotne znaczenie dla naszych celów. Po czwarte, teoria Reventlowa może być uznana za teorią motywacji — moty­wacji zachowania związanego z gniazdem u trójkolczastego ciernika.Główną jego pracą jest książka Studier aj komplicerede psy- kobiologiske joenomener. W książce tej przedstawia on główne wyniki swoich badań eksperymentalnych nad zacho­waniem związanym z gniazdem u trójkolczastego ciernika(Gasterosteus aculeatus). Wyniki są podsumowane w postaci modelu matematycznego i przedstawione w wysoce rozwinię- j: tym ujęciu metateoretycznym.Poniższa analiza systematologiczna oparta jest na nie opubli­kowanym studium opracowanym przez jednego z moich ma­gistrantów J0rna Thaninga Christiansena.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!

WIĘKSZOŚĆ WYNIKÓW

Mimo to jednak w swojej własnej metodzie przejmuje niektóre naj­bardziej cenne właściwości analizy czynnikowej, a mianowicie tak zwaną „analizę syndromów”, którą opisuje w ten sposób (Łuria, 1966, s. 52):„W takich wypadkach badacz analizujący związek między procesami psychicznymi u danej jednostki ma zwykle wystarczająco wyraźny pogląd na rodzaj zaburzeń, pojawiających się jako bezpośredni sku­tek uszkodzenia korowego zakończenia jednego z analizatorów. Obser­wując wtórne zaburzenia w systemowych skutkach tych pierwotnych defektów oraz analizując je ilościowo i porównując z dokładnym opisem procesów psychicznych, które w tych wypadkach pozostają nie­naruszone, badacz może studiować w konkretnej postaci wzajemny związek między indywidualnymi formami aktywności psychicznej oraz wydedukować, na podstawie tego związku, czynnik, który stanowi je­go podłoże. Ta metoda badania pacjentów z lokalnymi uszkodzeniami mózgu ma wiele zalet i, pomimo wielu okoliczności komplikujących ją, może ona być stosowana jako uzupełnienie metody analizy czynni­kowej”.Metodami stosowanymi tu są testy kliniczne, połączone z ba­daniami neurologicznymi pacjentów z uszkodzeniem mózgu. Czasami metody te były uzupełniane eksperymentami z zasto­sowaniem warunkowania klasycznego. Większość wyników przedstawiona jest za pomocą behawio­ralnego języka danych.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!