Tag Archives: biuro geodezji i katastru warszawa sandomierska

OPRÓCZ MODELU OPISOWEGO

indeks

 

Oprócz modelu opisowego możemy też przytoczyć następujące prawa empiryczne :„Prawdopodobieństwo opuszczenia gniazda przez rybę (lub też wpły­nięcie do niego) wzrasta wykładniczo w miarę jak ryba przebywa coraz dłużej w gnieździe”.Prawo to wskazuje, że drugie z założeń Reventlowa dotyczące modelu opisowego nie może być utrzymane. „Pewne zachowania muszą być opisywane zarówno w kategoriach częstości ich rozpoczynania, jak i czasu trwania, a wydaje się, że między tymi dwoma danymi nie ma żadnego związku”.„Stan gniazda nie ma żadnego wpływu na czas trwania zachowa­nia związanego z gniazdem”.„Stan gniazda ma decydujący wpływ na rodzaj występujących, spe­cyficznych molekularnych zachowań związanych z gniazdem”.„Po przedostaniu się przez gniazdo, ryba opuszcza je znacznie szybciej niż przedtem i pozostaje z dala od niego przez długi czas” .„Zachowanie związane z gniazdem wzmaga się znacznie po zoba­czeniu samicy, ponieważ istnieje wtedy mniejsze prawdopodobień­stwo opuszczenia gniazda przez samca, jeżeli się w nim znajduje, oraz większe prawdopodobieństwo wejścia do gniazda, jeżeli znaj­duje się z dala od niego”. Konkretny poziom D książki Reventlowa zawiera wiele tabel przedstawiających ilościowe wyniki eksperymentów. Jednostki opisowe są raczej względu na swe właściwości formalne teoria ta jest systemem hipotez połączonym z modelem konkretnym.Jeśli chodzi o przynależność do kategorii epistemologicz­ne j, to teorię tę można zaklasyfikować jako konstruktywną teorię wyjaśniającą (teorią S-H-R). Nie obliczaliśmy I.H., wskaźnik teoria/empiria oceniamy jed­nak jako bardzo niski, ponieważ Reventlow wprowadza mało zmiennych hipotetycznych, a wiele zmiennych empirycz­nych.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!

MIĘDZY PODSTAWOWYMI TEZAMI

16

 

Pierwsza możliwość zakłada istnienie determinizmu przyczy­nowego, podczas gdy druga zakłada istnienie indeterminizmu. Trzecia możliwość nie pozwala na dokonanie wyboru między tymi dwoma podstawowymi tezami filozoficznymi, ale wy­maga zastosowania modelu probabilistycznego, tak jak w dru­gim przypadku.Reventlow nie dochodzi do żadnych wniosków pozwalających na ostateczne zaakceptowanie jednej z tych dwóch funda­mentalnych tez, decyduje się jednak, ze względu na wygodę, zalecić zastosowanie modelu probabilistycznego. Jest to zgodne z jego instrumentalistyczną metateorią.Twierdzenia metodologiczne dotyczące języka danych są również omówione w sposób bardzo jednoznaczny. Reventlow j uważa siebie za „behawiorystycznego fenomenologa”. Nazwa ta wskazuje, że łączy on ze sobą dane behawioralne i dane fenomenologiczne. Sądzę jednak, że bardziej słuszne będzie nazwanie takiego stanowiska „fenomenologicznym behawio- ryzmem”, ponieważ stosuje on behawioralny język danych. Przymiotnik „fenomenologiczny” oznacza, że każdy fakt beha­wioralny musi być spostrzeżony i zarejestrowany i być może nawet zaklasyfikowany — przez osobę obserwującą, zanim zostanie zaakceptowany jako fakt. Wynika stąd, że j wszystkie dane behawioralne powinny być wyrażone w ten fenomenlogiczny sposób: „eksperymentator zaobserwował, że badany zareagował w taki to a taki sposób”.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!