Tag Archives: biegunka u cieląt domowe sposoby

FORMALNE WŁAŚCIWOŚCI

3

Główna część książki Łurii składa się z opisów wyników ba­dań neurologicznych, testów klinicznych oraz eksperymentów z pacjentami cierpiącymi wskutek uszkodzeń mózgu. W opisach tych zastosowano wiele abstrakcyjnych terminów opiso­wych, takich jak „analizator”, „odruchy sygnałowe”, „melodie kinetyczne”, „zachowanie ukierunkowane na cel”, „zachowa­nie dowolne” itp. Ponadto znajduje się tam wiele opisów anatomicznych, związanych z indywidualnymi przypadkami uszkodzeń mózgu.Nie ma żadnych sformułowań tradycyjnych praw typu S-R, niemniej jednak syndromy można rozumieć jako ogólne za­leżności empiryczne, zachodzące między różnymi „sympto­mami” (które są zmiennymi R). Tak więc są to raczej prawa R-R niż S-R.Zastosowane jednostki opisowe są raczej molekularne.  Zawiera ona sformułowania bardzo ścisłe, ale czysto werbalne.Ze względu na właściwości epistemologiczne teoria ta należy do fizjologicznych teorii wyjaśniających, czyli teorii S-O-R, i jest bardzo zbliżona do fizjologicznej teorii opisowej (teorii „redukcyjnej” w wąskim znaczeniu). Na podstawie powyższej analizy możemy oczekiwać, że wskaźnik teoria/empiria będzie raczej niski. Jednakże wstępna rekonstrukcja dokonana przez Juttę Gravsholt dała I.H. = 0,75.Sądzi ona jednak, że bardziej dokładna i obszerna analiza — obejmująca większą liczbę książek Łurii — dałaby w wyniku niższy I.H.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!

PODOBA KONCEPCJA

Jak wskazuje powyższy cytat, Łuria pojmuje „motywy” — a przynajmniej „wysoce zorganizowane motywy” — jako coś, co jest „społeczne ze względu na swą genezę i wyrażone za pomocą mowy”.Jest to koncepcja bardzo podobna do koncepcji wielu psycho­logów zachodnich, a zwłaszcza psychologów należących do tradycyjnej szkoły Hulla (patrz zwłaszcza rozdziały tej książki dotyczące teorii N. E. Millera oraz Browna).Możemy więc stwierdzić, że teoria Lurii przypisuje duże zna­czenie mowy zarówno dla procesów poznawczych, jak i dla motywacji.Głównymi terminami H w tej teorii są — moim zda­niem — „układy funkcjonalne”, „syntezy” (sukcesywna i rów­noczesna), „akceptor działania”, „plan motoryczny,, „motywy” oraz „stan czuwania”, „ogólne napięcie” i „naturalne po­pędy” .Wszystkie terminy H są terminami H0 z fizjologicznym zna­czeniem dodatkowym.„Układy funkcjonalne” oraz „akceptory działania” są termi­nami dyspozycyjnymi, podczas gdy „syntezy”, „plan moto­ryczny”, „motyw” i „popęd” są terminami funkcjonalnymi. „Popęd” jest terminem czysto dynamicznym, a „motyw”, „plan motoryczny”, „akceptor działania” i „układ funkcjo­nalny” są terminami wektorowymi. „Syntezy” stanowią ter­min czysto kierunkowy. Hipotezy nie są formułowane explicite, ale z systema­tycznej rekonstrukcji przeprowadzonej przez Juttę Gravsholt wynika, że są to zarówno hipotezy czysto teoretyczne (H-H), jak i hipotezy częściowo empiryczne (S-H i H-R). Wszystkie hipotezy są raczej złożone, czyli „wielowymiarowe”, i zakła­dają istnienie przyczynowo-deterministycznych związków fun­kcjonalnych.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!