Tag Archives: antygona w nowym jorku streszczenie

ZDEFINIOWANIE POTRZEB

8

„Potrzeby można zdefiniować jako takie interakcje organizm-środowisko, które mają właściwość polegającą na tym, że są one wymagane {reąuiredness), co przejawia się: a) w występowaniu skoordynowanej hierarchii aktywności w repertuarze zachowań organizmu, służącej pod­trzymaniu wymaganej interakcji oraz b) w fakcie, że fizyczny lub psy­chiczny stan organizmu pogarsza się, jeżeli relacje te nie mogą być wytworzone lub podtrzymane. Potrzeby są tu rozumiane nie tylko ja­ko stany pewnego niedoboru w organizmie; podstawowa struktura potrzeby obejmuje wymaganie interakcji ze środowiskiem. Ponieważ najróżniejsze czynności organizmu mają sprawić, aby stan niedoboru nie wystąpił nigdy lub co najwyżej był doświadczany rzadko, wydaje się słuszne uznanie stanu niedoboru jedynie za pewną fazę w całościo­wej strukturze stanowiącej potrzebę”. A więc „potrzeba” jest czymś więcej niż stanem niedoboru, jak to się zazwyczaj przyjmuje. Według Nuttina, jest to stan interakcji między organizmem a środowiskiem, co do której stwierdza się, że jest ona „wymagana” dla dobrego funkcjo­nowania osobowości jako całości.„Napięcia” występują nie tylko jako elementy potrzeb, lecz również w specyficznej formie nazwanej „napięciem związa­nym z zadaniem”. Jest to stan napięcia, z którym zostaje zwią­zana specyficzna reakcja w wyniku wystąpienia nagrody.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!

WŁASNA FILOZOFIA CZŁOWIEKA

Swoją „filozofię człowieka” wyraził bardzo jasno w następu­jącym fragmencie (Łuria, 1966, s. 21 -22):„Pod jednym względem jednak psychiczna aktywność ludzi różni się radykalnie od odruchowej aktywności zwierzęcia. Chodzi tu miano­wicie o jej społeczno-historyczne źródło oraz jej organizację struktu­ralną’’. „Do ważniejszych osiągnięć psychologii radzieckiej, jak na to wskazują prace wielu autorów (Wygotski, 1956, 1960; Leontiew, 1959, 1961), należy wprowadzenie do psychologii metody historycznej oraz po­twierdzenie tezy Marksa, iż umysł ludzki jest rezultatem społecznego trybu życia i że kształtowanie się pięciu zmysłów zewnętrznych jest dziełem podstawowych procesów rozwoju świata (K. Marks i F. Engels Wczesne Prace. Moskwa 1956, s. 593-594). Ta fundamentalna zasada, która znalazła konkretne zastosowanie w pracach psychologów radziec­kich oraz w pracach wielu naukowców Zachodu (Wallon, 1942 itd.), umożliwiła zupełnie nowe podejście do procesów psychicznych ludzi, całkowicie odmienne od ujęcia lansowanego przez współczesny pozyty­wizm.Zachowanie zwierzęcia, niezależnie od stopnia jego złożoności, jest wy­nikiem oddziaływania dwóch czynników: wrodzonych tendencji z jed­nej strony oraz bezpośredniego, indywidualnego doświadczenia, wytwo­rzonego w toku aktywności odruchowo-warumkowej — z drugiej stro­ny. W przeciwieństwie do tego warunki, w jakich formuje się zacho­wanie człowieka, obejmują jeszcze trzeci czynnik, który odgrywa de- j cydującą rolę w rozwoju zdolności ludzkich: przyswajanie doświadczę- 1 nia całego rodzaju ludzkiego, wcielonego w obiektywną działalność, I w język, wytwory pracy oraz formy życia społecznego istot ludzkich. To doświadczenie społeczne nie tylko kształtuje metody pracy ludz-11 kiej oraz działań na przedmiotach w środowisku zewnętrznym, ale stwarza także złożone i plastyczne metody kontrolowania przez jed- i nostkę swego zachowania oraz szeroki zakres zgeneralizowanych wyo- ] brażeń i idei, składających się na świadomość ludzką”.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!