Tag Archives: antoni brodowski edyp i antygona

OPRACOWANA ARGUMENTACJA

11

Jak już wspomniano, Reventlow prezentuje bardzo do­brze opracowaną argumentację dotyczącą założeń filozoficz­nych oraz innych metatwierdzeń. Bardzo wyraźnie sformułował on swoje założenia epistemologiczne. Przyjmuje on w założeniu epistemologię empirystyczną, nie jest to jednak sprawa prostego i bezkompromisowego empiryzmu, lecz empiryzmu przepracowanego pod względem psychologicznym, jak I na to wskazuje następujący cytat (s. 28):„Metoda etologii polega …głównie na obserwacji zwierząt w ich normalnym środowisku biologicznym — lub przynajmniej w warunkach możliwie najbardziej do tego zbliżonych. W związku z tym etologowie I muszą zajmować się tak złożonymi sytuacjami bodźcowymi i tak skomplikowanymi warunkami motywacji, że niemożliwe jest przedstawienie | wyczerpujących opisów, takich jakie stosuje się zazwyczaj przy prezentowaniu eksperymentów przeprowadzonych w laboratoriach, gdzie sytuacja bodźcowa może być proszczona, a zachowanie zwierzęcia może ; być zdeterminowane jednym, dominującym rodzajem motywacji. Po­nadto, postępowanie badawcze, jakie jest możliwe poza laboratorium, wyklucza dokonywanie tak obiektywnej rejestracji zachowania, jak i w laboratorium. W związku z tym wyniki eksperymentów etologicz- I nych oparte są w większym stopniu niż wyniki eksperymentów labo­ratoryjnych na bezpośrednim pojmowaniu (conception) przez obserwa- i tora bodźców zewnętrznych, oddziałujących na zwierzę, oraz przyczyn reagowania zwierzęcia i sposobu, w jaki to zrobiło”.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!

GŁÓWNA RÓŻNICA

6

Główna różnica między „napięciem związanym z zadaniem” a „napięciem potrzeby (need tension) polega na tym, iż na­pięcie związane z zadaniem jest poznawczym przepracowa­niem napięcia potrzeby.Wszystkie wymienione terminy H są terminami HN, terminami hipotetycznymi z neutralnym znaczeniem dodatkowym. Wszystkie te terminy są terminami funkcjonalnymi — z wy­jątkiem terminu „związki” (connections), który jest dyspozy­cyjny.„Potrzeba” oraz „napięcie związane z zadaniem” są terminami dynamicznymi, a „procesy poznawcze” i „poznawane obiekty” są terminami kierunkowymi. Jest możliwe, że „związek” jest terminem wektorowym.Jedyna, sformułowana hipoteza jest złożona (wielowymia­rowa). Zakładane zależności funkcjonalne należą, jak się wy­daje, do kategorii „determinizmu probabilistycznego”. Największa część książki należy do poziomu D, aż 6 rozdziałów spośród 8 zawiera opisy wyników eksperymentów.Mogą one być przeformułowane na opisy empirycznych za­leżności, czyli „praw”, w następujący sposób: „Kanalizowanie” jest rodzajem uczenia się opartego na wzmocnieniu, to jest tworzenia związków zdeterminowa­nych przez nagrodę i karę, zgodnie z prawem efektu.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!