W DZIEDZINACH POPĘDÓW

W DZIEDZINACH POPĘDÓW

Sądzimy, iż najlepiej bę­dzie, jeśli zacytujemy dokonane przez niego podsumowanie rozważań nad pojęciem popędu, obejmujących ponad 200 stron (s. 329):„Ostatnie słowo na temat pojęcia popędu.W […]

KONSTRUKTY TEORETYCZNE

KONSTRUKTY TEORETYCZNE

Bolles omawia także różnego rodzaju „konstrukty teoretycz­ne”, z których każdy ma swoje szczególne znaczenie dodat­kowe. Odrzuca on konstrukty „mentalistyczne” czy „animi­styczne” (w naszej terminologii terminy […]

TEORIA BOLLESA

TEORIA BOLLESA

Amerykański psycholog, Robert G. Bolles, oprócz znacznej liczby artykułów napisał książkę zatytułowaną Theory of Mo- tivation (1967). W książce tej przeprowadził bardzo obszerną analizę historycznego […]

POMIMO ZASTRZEŻEŃ

POMIMO ZASTRZEŻEŃ

Pomimo nowych zastrzeżeń dotyczących formalnych właściwości teorii Maslowa musimy stwierdzić, że jest ona oceniana jako jedna z najbardziej oryginalnych szeroko ujętych teorii, powstałych po II wojnie […]

NISKI ILORAZ

NISKI ILORAZ

Jest to zdumiewająco niski iloraz, jeden z najniższych, jakie uzyskaliśmy. Tak więc istnieje rozbieżność pomiędzy zakla­syfikowaniem pod wpływem pierwszego wrażenia teorii Ma­slowa jako spekulatywnej, a […]

BEZPOŚREDNIE WRAŻENIE

BEZPOŚREDNIE WRAŻENIE

Właściwości modeli użytych w teorii Maslowa odpo­wiadają analogiom werbalnym. W jego tekście wyjaśniającym jest jednak bardzo niewiele analogii werbalnych.Sądzę, że najsłuszniejsze jest uznanie teorii Maslowa […]

PRÓB KLASYFIKACJI

PRÓB KLASYFIKACJI

Teorię Maslowa bez trudu można uznać za teorię molarną, ponieważ używa on molarnych jednostek opisowych, takich  jak „akt instrumentalny”, „syndrom osobowości” i „cała osobowość”. Nawet […]