PRZEDSTAWIENIE ZAMIARÓW

PRZEDSTAWIENIE ZAMIARÓW

Zgodnie z powyższym, „cele” są determinowane przez „po­trzeby”, ale nie wszystkie potrzeby dają w wyniku „cele”. „Cel” wymaga, aby zaspokojenie potrzeby stało się „zamia­rem” danej […]

WAŻNE KOMPONENTY

WAŻNE KOMPONENTY

Bardzo krótkie podsumowanie hipotez teorii Charlotte Biihler zawiera wstęp do książki Biihler i Massarika (s. V) jako podstawową hipotezę przyjmujemy, że wszelkie ustanowienie celów musi być […]

ODRĘBNE RODZAJE POJĘCIA

ODRĘBNE RODZAJE POJĘCIA

W związku z tym proponowałabym dwa odrębne rodzaje podejścia: makroskopowe i mikroskopowe. Podejście makroskopowe będzie sto­sowane wtedy, gdy rozważamy przebieg życia jako całość, uwzględ­niając przede […]

OMÓWIENIE TEORII

OMÓWIENIE TEORII

Tak więc, po omówieniu teorii Kurta Goldsteina oraz Heinza Hartmana pisze ona (s. 6):„Jednakże ani te, ani też inne okazjonalne różnice poglądów nie wy­dawały się […]

TOTALNE ZDERZENIE

TOTALNE ZDERZENIE

„Należy mieć zawsze na względzie jeden fakt: wszystko, co zachodzi w nas, ma aspekt psychiczny i fizyczny”.Sądzę, że określenie „totalne zdarzenie” jest wyrazem neu- tral […]

PRZEBIEG ŻYCIA LUDZKIEGO

PRZEBIEG ŻYCIA LUDZKIEGO

Pozy­cję tę uzyskała między innymi jako autorka licznych książek i artykułów dotyczących humanistycznie zorientowanej teorii osobowości.Charlotte Buhler sformułowała teorię motywacji, będącą czę­ścią jej teorii przebiegu […]

TEORIA CHARLOTTE BIIHLER

TEORIA CHARLOTTE BIIHLER

Niemiecko-amerykański psycholog Charlotte Biihler w ciągu długiego okresu swej działalności wniosła ważny wkład do rozwoju wielu dziedzin psychologii. Powszechnie wiadomo, że Biihler była jednym z […]

ŚCISŁY SPOSÓB PRZEDSTAWIENIA

ŚCISŁY SPOSÓB PRZEDSTAWIENIA

Teoria jest zorganizowana dość systematycznie (chociaż Bolles nie buduje systemu hipotez). Sposób przedstawienia jest bardzo ścisły, ale czysto werbal­ny. Nie stosowano żadnych modeli wyjaśniających.Właściwości epistemologiczne […]

DOKŁADNE POBUDZENIE

DOKŁADNE POBUDZENIE

Tak więc swoją dokładną i pobudzającą do myślenia, krytycz­ną analizę teorii motywacji Bolles kończy konkluzją, iż wzmocnienie zajmuje miejsce motywacji. Jest to stwierdze­nie tym bardziej […]

POZYTYWNA OCENA

POZYTYWNA OCENA

W następnym rozdziale Bolles pisze już o „teoriach motywa­cji opartych na pojęciu podniety, a swoją analizę kończy stwierdzeniem (s. 367):„Tak więc podniety mogą wyjaśnić wszystko […]