DANE EMPIRYCZNE

DANE EMPIRYCZNE

Eysencka zawiera opisy znacznej liczby danych empirycznych. Abstrakcyjny poziom D zawiera między innymi wiele abstrakcyjnych terminów opisowych. Najważniejsze terminy D związane są z opisowym systemem osobowości […]

GŁÓWNE TERMINY

GŁÓWNE TERMINY

Głównymi termi­nami H w pierwszej opisowej teorii są czynniki osobowo­ściowe E i N. W drugiej teorii są one identyfikowane (lub przynajmniej powiązane) z następującymi hipotetycznymi […]

WYNIKAJĄCE WYMAGANIA

WYNIKAJĄCE WYMAGANIA

Fakt, iż „wymagania” wynikające z danych psycho­logicznych oraz odkrycia neurofizjologów zgadzają się tak dobrze, nie ; [ jest oczywiście dowodem słuszności twierdzeń przedstawionych w tym […]

ZWIĄZEK MIĘDZY WYMIAREM

ZWIĄZEK MIĘDZY WYMIAREM

Związek między wymiarem „Ekstrawersja-Introwersja” a siat­kowatym układem aktywującym jest sformułowany dokład­niej w następującym, podsumowującym fragmencie tekstu (s. 241):„Nasze główne stwierdzenie w teorii wiążącej ekstrawersję-introwersję z […]

PODSUMOWANY POGLĄD

PODSUMOWANY POGLĄD

Podsumowuje on to na s. 230;„Pogląd, który omówimy w tym rozdziale, przyjmuje jako fundamen­talną rzeczywistość istnienie dwóch głównych, niezależnych wymiarów osobowości, E i N. Identyfikuje […]

POJĘCIE EMOCJONALNOŚCI

POJĘCIE EMOCJONALNOŚCI

Tak pojęta emocjonalność wytwarza popęd silniejszy od przeciętnego w sytuacjach wywołujących emocje, d) Takie emocje dzia­łające jako popędy mogą prowadzić do ułatwienia lub pogorszenia wy­konania, […]

STAŁOŚĆ EMOCJONALNA

STAŁOŚĆ EMOCJONALNA

Treść teorii Eysencka możemy podsumować w następu­jący sposób:Na podstawie specyficznych reakcji w konkretnych sytu­acjach psycholog może wnioskować o istnieniu pewnych na­wyków, które okazują się skorelowane […]

RÓŻNE SPOSOBY

RÓŻNE SPOSOBY

Eysenck omawia różne sposoby, za pomocą których można osiągnąć taką integrację dwóch dyscyplin. Kończy on rozdział w następujący sposób (s. 33):„Chciałbym więc zasugerować, że najbardziej […]

WYRAŻONA OPINIA

WYRAŻONA OPINIA

Swoją własną ocenę Eysenck przedstawił jasno w Przedmowie (s. XII):„Moim zdaniem, postulowane związki przyczynowe między zmiennymi osobowościowymi z jednej strony a odkryciami neurologicznymi i fizjo­logicznymi […]