WARSTWA HIPOTETYCZNA

WARSTWA HIPOTETYCZNA

Stwier­dza on, że główną funkcją zmiennych hipotetycznych jest integrowanie empirycznie określonych związków między za­chowaniem a jego determinantami. Podkreśla jednak, że ter­miny hipotetyczne, jeżeli mają być […]

TEORIA FOWLERA

TEORIA FOWLERA

Psycholog amerykański Harry Fowler opracował teorię cie­kawości, przedstawioną między innymi w jego książce Curio- sity and Exploratory Behavior (1965) oraz w rozdziale pt. Satiation and […]

WŁAŚCIWOŚCI TEORII

WŁAŚCIWOŚCI TEORII

Właściwości formalne teorii Irwina są właściwościami bardzo systematycznie zorganizowanego systemu. Mimo że znajduje się w niej bardzo mało wyraźnie sformułowanych hipotez, to jednak sądzę, że […]

KLASYFIKACJA TERMINÓW

KLASYFIKACJA TERMINÓW

Jeżeli uznamy, że „sytuacje”, „czynność” i „wynik” należy sklasyfikować jako abstrakcyjne terminy opisowe, to musimy i też uznać, że „wspólne pole poprzedzające” (c.p.f. — common […]

OPISYWALNA SYTUACJA

OPISYWALNA SYTUACJA

Nieco dalej stwierdza on jednak (s. 12), że „sytuacja musi być opisywalna”, a na następnej stronie (s. 13) opisuje właści­wości organizmu w taki sposób:„Aby interpretować […]

PODSTAWOWA ZASADA

PODSTAWOWA ZASADA

Podstawowa „zasada diagnostyczna”: Z informacji na temat istnienia dwóch elementów w „sprzężonej triadzie” oraz z ob­serwacji występowania czynności zamierzonej można wnosić, że w sprzężonej triadzie […]

POJĘCIE DYSPOZYCJI

POJĘCIE DYSPOZYCJI

W rozważaniach dotyczących stanów emocjonalnych przyjmowaliśmy j implicite, że są to dyspozycje powodujące inklinację (biasing dispositions) oraz że mogą one być pożądane lub awersyjne albo […]