PEWNE WĄTPLIWOŚCI

PEWNE WĄTPLIWOŚCI

Musimy przyznać, że mieliśmy pewne wątpliwości, czy można zaklasyfikować te tezy jako „prawa Maslow opisuje osoby badane, a także metody w rozdziale 11 Motwation and Psychology […]

NIEZASPOKOJONA POTRZEBA

NIEZASPOKOJONA POTRZEBA

Kiedy niezaspokojona potrzeba zostanie zaspokojona (gra- tyfikowana), wówczas przez pewien czas przestaje mieć wpływ na zachowanie; zachowanie determinuje wtedy wyższa (o mniejszej względnej przewadze) niezaspokojona […]

ZAWARTE W CYTATACH

ZAWARTE W CYTATACH

Wydaje się, że w cytatach tych zawarte są najważniejsze w teorii Maslowa hipotezy dotyczące motywacji. Nie wyczer­puje to wszystkich hipotez formułowanych przez Maslowa w jego […]

POTRZEBY I DĄŻENIA

POTRZEBY I DĄŻENIA

Twierdzenia te przed­stawiamy poniżej, ponieważ należą one do najbardziej wyraź­nych sformułowań w jego książce (Motwation and Personality, s. 98 – 100):„Wyższa potrzeba jest późniejszym wytworem […]

ŹRÓDŁO POTRZEB

ŹRÓDŁO POTRZEB

Hipotezę dotyczącą źródła potrzeb Maslow sformułował na­stępująco (s. 80-81):„Nasza główna hipoteza zakłada, że popędy czy podstawowe potrzeby ludzi mogą być wrodzone przynajmniej w pewnym stopniu. […]

ZJAWISKA WTÓRNE

ZJAWISKA WTÓRNE

Trzecią ważną hipotezę dotyczącą wielorakiego zdeterminowa­nia można znaleźć w następujących fragmentach (s. 55):..  większość zachowań jest zdeterminowanych z nadmiarem (overde-termined) czy też ma wiele różnych […]

HIERARCHOWOŚĆ ORGANIZACJI

HIERARCHOWOŚĆ ORGANIZACJI

Najważniejsza hipoteza dotycząca hierarchicznej organizacji systemu potrzeb jest implicite zawarta w następujących wy­powiedziach (Motivation and Personality):„Jeśli wszystkie potrzeby są niezaspokojone i w organizmie dominują potrzeby […]