OPRACOWANA ARGUMENTACJA

11

Jak już wspomniano, Reventlow prezentuje bardzo do­brze opracowaną argumentację dotyczącą założeń filozoficz­nych oraz innych metatwierdzeń. Bardzo wyraźnie sformułował on swoje założenia epistemologiczne. Przyjmuje on w założeniu epistemologię empirystyczną, nie jest to jednak sprawa prostego i bezkompromisowego empiryzmu, lecz empiryzmu przepracowanego pod względem psychologicznym, jak I na to wskazuje następujący cytat (s. 28):„Metoda etologii polega …głównie na obserwacji zwierząt w ich normalnym środowisku biologicznym — lub przynajmniej w warunkach możliwie najbardziej do tego zbliżonych. W związku z tym etologowie I muszą zajmować się tak złożonymi sytuacjami bodźcowymi i tak skomplikowanymi warunkami motywacji, że niemożliwe jest przedstawienie | wyczerpujących opisów, takich jakie stosuje się zazwyczaj przy prezentowaniu eksperymentów przeprowadzonych w laboratoriach, gdzie sytuacja bodźcowa może być proszczona, a zachowanie zwierzęcia może ; być zdeterminowane jednym, dominującym rodzajem motywacji. Po­nadto, postępowanie badawcze, jakie jest możliwe poza laboratorium, wyklucza dokonywanie tak obiektywnej rejestracji zachowania, jak i w laboratorium. W związku z tym wyniki eksperymentów etologicz- I nych oparte są w większym stopniu niż wyniki eksperymentów labo­ratoryjnych na bezpośrednim pojmowaniu (conception) przez obserwa- i tora bodźców zewnętrznych, oddziałujących na zwierzę, oraz przyczyn reagowania zwierzęcia i sposobu, w jaki to zrobiło”.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!