OMÓWIENIE TEORII

Tak więc, po omówieniu teorii Kurta Goldsteina oraz Heinza Hartmana pisze ona (s. 6):„Jednakże ani te, ani też inne okazjonalne różnice poglądów nie wy­dawały się na tyle poważne, aby zagrozić naszej współpracy. Prze­ciwnie, okazało się, że hipotetyczny charakter pojęć teoretycznych był przydatny w naszych wspólnych przedsięwzięciach oraz że różnice mię­dzy nami mogą wzbogacić badania o nowy interesujący wymiar, zwła­szcza że wyjaśnione będzie nastwienie teoretyczne, determinujące dobór materiałów”.Po omówieniu problemów metodologicznych dodaje (s. 10):„Rozważania teoretyczne odgrywają, oczywiście, istotną rolę w tej książ­ce; pojawiają się one we wszystkich rozdziałach, a punkt kulmina­cyjny osiągają w części V”.Tak więc jest oczywiste, iż Charlotte Buhler i jej współpra­cownicy uważają, że ich praca zawiera pewien zbiór konstruk- tów hipotetycznych i hipotez (których analizy dokonamy w następnym podrozdziale). Ponieważ nie ma w niej żadnych innych wyraźnych sformułowań twierdzeń metateoretycz- nych, możemy przejść do omówienia problemów metodolo­gicznych.Charlotte Buhler i jej współpracownicy znacznie wyraź­niej formułują swoje twierdzenia metodologiczne, podobnie zresztą jak większość współczesnych psychologów. Tak np. pisze ona (s. 9):„Badanie celów życiowych nasuwa wiele problemów metodologicznych. Pierwszym z nich jest po prostu duża masa materiału związanego z badaniem całej historii życia. Drugi problem wynika z wielkiej liczby czynników współdeterminujących proces ustanawiania celów. Właściwe  rozważanie problemów metodologicznych wymaga nie tylko przestudiowania wielu różnorodnych zasobów nauki, ale także integracji róż­nego rodzaju danych, uzyskanych za pomocą odmiennych metod. Czynnikiem komplikującym ten proces jest konieczność analizowania z jednej strony danych statystycznych pochodzących z obserwacji i da­nych uzyskanych w wywiadzie, a z drugiej strony wyników długoter­minowych badań oraz badań szczegółowych, przeprowadzanych w krót­kim czasie.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!