ODRĘBNE RODZAJE POJĘCIA

W związku z tym proponowałabym dwa odrębne rodzaje podejścia: makroskopowe i mikroskopowe. Podejście makroskopowe będzie sto­sowane wtedy, gdy rozważamy przebieg życia jako całość, uwzględ­niając przede wszystkim jego główne zarysy i aspekty. Podejście mi­kroskopowe natomiast będzie stosowane w celu szczegółowego zbadania zachowania jednostki w szczególnych momentach pewnych faz roz­woju”.Z zacytowanego fragmentu wynika wyraźnie, iż Charlotte Buhler wykazuje wobec różnych metod psychologicznych po­stawę świadczącą o jej szerokich horyzontach umysłowych. Akceptuje ona i stosuje klasyczne metody eksperymentalne i testy, a także bardziej niekonwencjonalne — przynajmniej dla psychologii — metody historyczno-biograficzne. Te ostat­nie są nazywane metodami makroskopowymi, a pierwsze dwie — metodami mikroskopowymi. Terminy te są równo­znaczne z dobrze znanymi pojęciami Tolmana „molarny” i „molekularny”.Nie przedstawiono żadnych preferencji wobec języka danych, niemniej jednak Charlotte Buhler i jej współpracownicy sto­sują głównie behawioralny język danych; opisują oni zacho­wanie badanych przez siebie osób, a zwłaszcza ich zachowa­nie werbalne.Naszą analizę metatwierdzeń w teorii Charlotte Buhler mo­żemy więc podsumować stwierdzając, iż przyjmuje ona te same główne twierdzenia filozoficzne, metateoretyczne i me­todologiczne, co inni badacze zajmujący się problemami z dziedziny psychologii naukowej, chociaż sama zajmuje się znacznie bardziej skomplikowanym problemem, a mianowicie całością przebiegu życia ludzkiego.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!