NAJBARDZIEJ ORYGINALNE

Do najbardziej oryginalnych należą dane uzyskane za pomocą tzw. Inwentarza Osobowości Maudsley („Maudsley Personality Inventory”), który ostatnio został zrewidowany i otrzymał nową nazwę „Inwentarz Osobowości Eysencka” („Eysenck Personality Inventory”). Ta bateria testowa przy­pomina testy Cattella, zwłaszcza wiele testów obiektywnych jest bardzo do siebie podobnych.W celu uzupełnienia tych danych testowych Eysenck wyko­rzystuje także dane eksperymentalne, uzyskane na przykład w eksperymentach nad warunkowaniem, uczeniem się oraz wykonaniem. Ponadto uwzględnia on znaczną liczbę danych fizjologicznych (EEG, RSG itp.), jak również dane farma­kologiczne, uzyskane w eksperymentach z zastosowaniem leków.Sądzę, że słusznie można powiedzieć, iż teoria Eysencka należy do teorii osobowości opartych na szerokich podstawach empi­rycznych.Wreszcie możemy wskazać, iż jednostki opisowe zasto­sowane przez Eysencka, są różnego rodzaju, na ogół jednak są raczej molekularne niż molarne. Właściwości formalne teorii Eysencka stanowią podsta­wę do zaklasyfikowania jej jako systemu hipotez (chociaż znajduje się w niej jedynie kilka sformułowanych explicite hipotez czy „postulatów”), sformułowanego bardzo ściśle w postaci częściowo symbolicznej. Zastosowano w niej wiele modeli graficznych (większość z nich jest opisami wyników przy zastosowaniu układów współrzędnych).

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!