LUDZKIE PROCESY PSYCHICZNE

Doskonałe podsumowanie hipotez w teorii Łurii przed­stawione jest w „Przedmowie” (Łuria, 1966, s. XVII): „Zgodnie z tym ludzkie procesy psychiczne należy rozumieć jako zło­żone układy funkcjonalne, mające źródło społeczno-historyczne oraz wykazujące w swojej strukturze różne poziomy organizacji. Procesy te zachodzą w wyniku połączonej aktywności wielu okolic korowych, z których każda odgrywa swoją własną, specyficzną rolę w tych układach funkcjonalnych oraz stanowi istotny czynnik normalnego dzia­łania układu funkcjonalnego jako całości. Lokalne uszkodzenie mózgu, ] bezpośrednio powodujące utratę jednego z czynników istotnych dla powstawania procesów psychicznych, prowadzi do wtórnych zaburzeń układu funkcjonalnego jako całości; jednakże każde zaburzenie ma swój indywidualny charakter, zależny od tego, jakie ogniwo układu ; funkcjonalnego jest naruszone przez określone lokalne uszkodzenie mózgu. Z tego powodu analiza zmian w sferze procesów psychicznych j u pacjentów z lokalnymi uszkodzeniami mózgu może stanowić nie tyl- j ko ważny sposób topograficznej diagnozy uszkodzeń mózgu, ale także i metodę badania struktury samych procesów psychicznych, w związku i z czym może ona mieć w konsekwencji fundamentalne znaczenie dla rozwoju naukowej psychologii”.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!