KLASYFIKACJA TERMINÓW

Jeżeli uznamy, że „sytuacje”, „czynność” i „wynik” należy sklasyfikować jako abstrakcyjne terminy opisowe, to musimy i też uznać, że „wspólne pole poprzedzające” (c.p.f. — common prior field), „właściwości różnicowalne” (discriminanda), „wspólne pole wyników” (common outcome field) oraz „wyniki odróżniane” (differential outcomes), są również terminami opisowymi . Konsekwentnie ; też musimy zaklasyfikować „czynność zamierzoną” (intentional act) oraz „czynność wybraną” (chosen act) jako terminy opisowe. Zgadzam się całkowicie z Irwinem, który wskazuje na podobieństwo między „czynnością zamierzoną” a „zacho­waniem celowym” Tolmana. Sądzę również, że czynność za- ; mierzona jest podobna do „zachowania ukierunkowanego na cel” (goal-directed behavior) u Bindry, chociaż jego teoria nie zakłada aż tak złożonych procesów poznawczych, jak teoria Irwina i Tolmana.Konkretny poziom D w teorii Irwina zawiera opisy eksperymentów — głównie eksperymentów nad różnicowa­niem i preferencjami. Wiele z tych eksperymentów jest pow­tórzeniem „klasycznych” eksperymentów przeprowadzonych dawniej przez innych psychologów, niektóre z nich stanowią jednak oryginalny wkład Irwina oraz jego współpracowników do tej dziedziny badań. Jednostki opisowe w teorii Irwina są głównie molarne, chociaż on sam całkiem wyraźnie stwierdza (s. 19), że„-Wydaje się, iż rozsądnie będzie, jeśli zaniechamy ustalania granic dla podstawowych pojęć, pozostawiając ich wyostrzenie dalszemu rozwojowi nauki. Można dopuścić zarówno czynności tak drobne, jak po­tencjały czynnościowe wytwarzane w pojedynczych komórkach nerwo­wych, jak i czynności tak rozległe, jak komponowanie przez Beetho- wena Kwartetu C-minor”.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!