JASNY ZWIĄZEK

Irwin omawia jasno związek między swoimi głównymi terminami a bardziej ogólnymi ter­minami „motywacja” i „poznanie”, pisząc (s. 139):„Słowa „motyw” i „motywacja” nie są technicznymi terminami w tym systemie, nie będą więc zdefiniowane. Mogą one być używane do przy­bliżonego określania zagadnień dotyczących preferencji, tak samo jak słowo „poznanie” może być użyte do przybliżonego określenia zagad­nień związanych z różnicowaniem, oczekiwaniem oraz innymi aspekta­mi nabywania i stosowania wiedzy wtedy, kiedy precyzja jest albo niemożliwa do osiągnięcia, albo też nie zamierzona. Tak więc w de­finicji zamierzonej czynności (intentional act) preferencja może być pojmowana jako element motywacyjny w sprzężonej triadzie, a uzupeł­niające oczekiwania wyniku czynności jako elementy poznawcze”.Z cytatu tego wynika wyraźnie, iż „oczekiwanie” jest poję­ciem poznawczym, czyli — według naszej taksonomii syste- matologicznej — terminem kierunkowym. Irwin traktuje „preferencję” jako pojęcie „motywacyjne”, a my w naszej taksonomii zaliczamy do tych pojęć zarówno terminy „dyna­miczne”, jak i terminy „wektorowe”. Sądzę jednak, że naj­bardziej prawidłowe będzie zaklasyfikowanie „p referencji” jako terminu wektorowego, ponieważ odnosi się on do zmien­nej mającej połączony, dynamiczny i ukierunkowujący wpływ na zachowanie.Przed zakończeniem klasyfikacji terminów H w teorii Irwina powinniśmy wspomnieć, iż omawia on także bardziej trądycyjne terminy motywacyjne, takie jak „popęd” i „emocja”.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!