ISTNIENIE PREFERENCJI

Z fragmentu tego wynika wyraźnie, że Irwin nie uważa głów­nych terminów „preferencje” i „oczekiwania” za terminy hipotetyczne, lecz raczej za terminy „obserwacyjne ’, czyli opisowe (według naszej terminologii). Jednakże w fragmencie następującym po tym cytacie znajdujemy następujące stwier­dzenia (s. 107):„Istnienie preferencji, oczekiwań oraz innych stanów i procesów jest poznawane poprzez zachowanie”…Stwierdzenie to wskazuje, że „preferencje”, „oczekiwania” oraz inne stany są obserwowane pośrednio — poprzez zacho­wanie, a to oznacza, że terminy te są terminami hipotetycznymi, zgodnie z naszą systematologiczną taksonomią (to jest terminami wyjaśniającymi, odnoszącymi się do nie bezpoś­rednio obserwo walnych jednostek pośredniczących między sytuacją a zachowaniem). Przechodząc do klasyfikacji terminów H w teorii Irwina zgodnie z ich znaczeniem dodatkowym, musimy przy­znać, iż pod wpływem pierwszego wrażenia skłonni byliśmy uznać główne terminy „oczekiwanie” i „preferencja” za ter­miny Hm, mające mentalistyczne znaczenie dodatkowe. Jed­nakże po rozważeniu tego dochodzimy do wniosku, że właś­ciwsze jest zaklasyfikowanie tych terminów jako terminów H z neutralnym znaczeniem dodatkowym (HN), są one bowiem zdefiniowane w sytematycznym kontekście na podstawie za­chowania — a nie na podstawie danych fenomenologicz­nych.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!